Reactie op het negatieve bericht over PLC

Het is bijzonder jammer dat PLC de gelederen niet gesloten heeft kunnen houden. Het resultaat van wat rimpelingen in de onderlinge verhoudingen binnen de partij, heeft de opponenten er toe gebracht om de contacten te verbreken.
Dit impliceert uiteraard niet dat de uitgangspunten van de partij worden losgelaten. Als uitgangspunt geldt de bij het aantreden van dit college afgesproken uitgangspunten. Daaraan verandert niets. Het uitgangspunt is dat er een vier partijen coalitie is gevormd waar PLC deel van uitmaakt.
Dat geldt dus nu nog.
Dat de ongelukkige omstandigheid opgeld doet dat zowel de wethouder van PLC als een raadslid zich gedwongen voelen buiten de partij PLC te treden is bijzonder te betreuren, maar wel onontkoombaar.

De door het college ingeslagen weg, blijft zonder aanpassingen of aanvullingen, het uitgangspunt voor de komende resterende zittingsperiode tot 2014.

Duidelijk is dan ook dat de Cuijkse burgers die hun stem gegeven hadden aan PLC kunnen rekenen op een beleid dat overeenkomt met hun reden en keuze voor PLC en in het verlengde daarvan het College.
De uitgangspunten van beleid van PLC liggen kort bij de uitgangspunten van de VVD, waarmee een keuze van de uitgetreden PLC-ers voor deze partij een voor de hand liggende beweging is. De onafhankelijke status van de PLC wethouder is ons inziens een verstandige keuze. Deze keuze onderstreept de wens van de wethouder om de onafhankelijke vertegenwoordiger van het collegebeleid te blijven, ergo het beleid van PLC.

Gezien het vorenstaande is er zeker geen sprake van kiezersbedrog, dat beide PLC-ers zijn aangebleven als vertegenwoordigers van de Cuijkse burgers.
Een overstap naar een partij buiten de coalitie zoals bijvoorbeeld de PvdA, zou het verloochenen van de wens van kiezers zijn.

Dat die partij teleurgesteld is om het feit dat het zittende college de steun heeft behouden en dus af kan maken waarmee men begonnen is. Het aan de kaak stellen van deze kwestie met het verwijt van kiezersbedrog, zegt meer over de gemoedstoestand van die partij dan van politieke realiteitszin.

De bovengenoemde stap van de PLC-ers voorkomt dat het bijzonder succesvolle beleid van deze coalitie een abrupt einde kent. Een coalitie die ervoor zorgde dat de lijken in de kast werden opgelost en vervolgens een beleid formuleerde dat uitsluitend het beste voor heeft met de Cuijkse bevolking, haar welzijn en haar toekomstperspectief. Er moeten knopen doorgehakt worden die bij delen van de bevolking leiden tot grote tevredenheid maar die bij anderen vraagtekens oproepen, meestal omdat zij geraakt worden in hun persoonlijke belangen. Het nemen van besluiten die nodig zijn voor het welzijn van mensen en die de veiligheid bevorderen, kennen nu eenmaal voor- en tegenstanders.

Het beleid en de beleidsvoornemens van deze coalitie hebben geleid tot een evenwicht tussen wat afgesproken is en wat is en wordt uitgevoerd. Afgelopen twee jaar was er sprake van een sluitende begroting en de begroting voor komende jaren is evenwichtig en getuigt van grote realiteitszin. Deze begroting is gezond en laat de financiële buffer van de gemeente intact.
Daarbij wordt uitvoering gegeven aan de vele wensen van de Cuijkse bevolking en de geconstateerde wenselijkheid van vernieuwing, verbetering of herstel van infrastructuur en welbevinden.
Deze coalitie is erin geslaagd om in weerwil van allerlei landelijke beperkingen en verplichtingen een dijk van een sociaal beleid te formuleren. Niemand in Cuijk wordt aan zijn lot overgelaten. De mens staat centraal.

De oppositie zal kritisch zijn en blijven bij het beoordelen van acties van de coalitie. Dat is hun
taak. Echter dit kan opbouwend kritisch zijn met als doel bij te dragen aan de verdere verbetering van het leefklimaat in de gemeente. Zij kan er ook voor kiezen om uit partijpolitieke redenen in principe overal op tegen te zijn.

Wij hopen van harte dat onze kiezers daar doorheen kijken.
Wij bedrijven politiek voor het welzijn van onze inwoners, niet voor eigen meerdere eer en glorie.
Wij zijn ervoor om de discussie binnen de raad en college te houden, waarmee de openheid voldoende gewaarborgd is. Iedereen kan kennis nemen van alle argumenten en standpunten. De uitkomsten en besluitvorming van de raadsbijeenkomsten en van collegebesluiten kunnen in allerlei media uitvoerig worden toegelicht. De geïnteresseerde kiezer kan daarop anticiperen en zijn of haar keuze maken.

Het voeren van de dialoog door gebruikmaking van de media is tendentieus en doet afbreuk aan de kwaliteit van de beleidsvorming. De kwaliteit van de besluitvorming wint aan kracht als kennis genomen kan worden van alle ingebrachte argumenten, dus ook de tegenargumenten. Het presenteren van de eigen mening als een vaststaand feit dient daarom te worden voorkomen.

Wij stellen voor dat de oppositie haar beleid formuleert en begroot. Dan is er sprake van een keuze. De betere keuze zou moeten prevaleren.

ABC.

Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>