Kadernota 2013

Tijdens de kadernota 2013 heeft ABC aandacht gevraagd voor het verloop en de gevolgen van de wijzigingen op sociaal gebied in Cuijk. Wij blijven ons inzetten voor een goed sociaal klimaat in Cuijk, met oog voor eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid maar ook met voldoende ondersteuning voor hen die het zelf niet redden. Onze motie waarin wij oproepen om een budget achter de hand te houden om de scherpe kantjes van bezuinigingen weg te kunnen vijlen werd gesteund door de hele raad.
Wij hebben het college gevraagd om het WMO loket goed te laten functioneren zodat u met uw vragen geholpen wordt. Wij verwachten dat onze gemeente adequate dienstverlening biedt met oog voor het menselijke aspect en juist kijkt naar kansen die benut kunnen worden. Ook ouderenzorg, wonen voor starters en ouderen, ruimtelijke ontwikkeling blijven belangrijke thema’s voor ABC. Lees hieronder onze volledige bijdrage.


1e termijn Kadernota 28 juni 2012

Voorzitter, in de nu voorliggende kadernota zijn de keuzes beperkt. In 2011 hebben we als raad besloten tot ingrijpende bezuinigingen waarvan de meeste inmiddels zijn doorgevoerd. Door de effecten van de juni circulaire waarin een onverwacht snelle daling van de algemene uitkering is aangegeven zijn in tegenstelling tot de gedachte van de kadernota aanvullende bezuinigingen wellicht toch nog nodig voor 2012 en 2013. Het doet Algemeen Belang Cuijk echter goed om te constateren dat we door deze onverwachte daling niet in hele grote problemen zullen komen. We willen dit college daarom complimenteren met haar beleid, sober en realistisch, met investeringen in de leefbaarheid.

Veel taakstellingen zijn al behaald en andere liggen goed op schema. Cuijk is financieel gezond en heeft momenteel een adequate buffer om tegenslagen op te vangen. Ook uit de jaarrekening blijkt dat we goed op schema liggen, in het stoplichtmodel staan de meeste lichten op groen. Ook willen we onze waardering uitspreken voor de samenstellers van de jaarrekening en kadernota, de stukken worden steeds helderder en beter leesbaar.

Zijn we dan alleen maar tevreden? Nee dat toch niet, er blijven een aantal zaken naar onze mening te lang liggen en wij willen dit college graag verder stimuleren tot het leveren van een uitstekende dienstverlening aan haar burgers. Voor burgers en ondernemers die bij haar aankloppen moet onze gemeente adequate dienstverlening bieden met oog voor het menselijke aspect en kansen die benut kunnen worden.

Wij vragen uw aandacht voor de berichten die ons bereiken dat het nieuwe dienstencentrum nog niet goed functioneert, openingstijden zijn te beperkt en bewegwijzering is nog niet op orde, makkelijk op te pakken zaken. Belangrijker is dat de rol van het WMO loket voor een volwaardige professionele intake nog niet voldoende uit de verf lijkt te komen. Graag horen wij hierover de mening van het college, en hoe zij dit denkt aan te pakken. Is bijvoorbeeld de balie op elk tijdstip wel bemand door hiervoor opgeleide WMO intake medewerkers?

Ook dit jaar wordt het WMO budget weer verhoogd door een toegenomen vraag. Wij vinden het belangrijk met oog op de toekomst, denk aan de dubbele vergrijzing, dat de WMO middelen efficiënt, rechtvaardig en doelmatig worden ingezet. Een goed werkend WMO loket dat burgers volledig informeert en wijst op zowel hun eigen verantwoordelijkheid als de mogelijkheden voor ondersteuning door de gemeente of welzijnsinstellingen is hiervoor essentieel.

Ouderenzorg is een belangrijk item voor ABC, we zijn daarom tevreden dat ook in Cuijk een behoefte onderzoek onder ouderen gehouden wordt. Wij hopen echter wel dat dit onderzoek geen vertraging oplevert voor de nota ouderen beleid en wij vragen u om al in een vroeg stadium de personen en organisaties uit het veld: ouderenwerkers, KBO, SWOC, Radius mee te laten denken over het ouderenbeleid zowel in Cuijk als regionaal.

Wat ABC betreft wordt er in deze nota ook aandacht besteed aan de aanleg van glasvezelkabel, ook in het buitengebied, omdat dit met name voor ouderen mogelijkheden biedt om langer zelfstandig te blijven wonen door “zorg op afstand”.
Ook jongeren hebben onze aandacht. Wij willen u daarom vragen om versterkt in te zetten op preventie van alcoholmisbruik bij jongeren, het zogenaamde “comazuipen”. U geeft in de jaarrekening bij de uitvoering van het gezondheidsprogramma deze taak (7.3.1) de code geel, deels gerealiseerd, dat vinden wij niet voldoende. Kunt u aangeven welke aanvullende plannen hiervoor in de maak zijn?

Een taakstelling die ons nog steeds zorgen baart is de bezuiniging op de professionele instellingen zoals Radius en RMC. Wij betreuren het dat u onze vragen hierover zo nonchalant heeft beantwoord en wij vinden het jammer dat we pas in oktober over de nadere invullingen en gevolgen van deze bezuinigingen worden geinformeerd. Wij vragen niet voor niets om inzicht in het verloop en met name de haalbaarheid hiervan. Voor Algemeen Belang Cuijk is het namelijk belangrijk dat we een goed sociaal klimaat houden in Cuijk en dat burgers die dat nodig hebben ondersteund en begeleid kunnen worden. Natuurlijk met oog voor hun eigen verantwoordelijkheid en allereerst zelfredzaamheid maar ook met voldoende aandacht en mogelijkheden voor hen die het zelf niet redden.

Het budget van 33.000 euro wat u nu inzet als algemene dekking omdat de geplande taakstelling voor de professionele instellingen niet gehaald wordt was niet zo bedoeld. Uitdrukkelijk heeft de raad, op aangeven van ABC, geld gereserveerd om keuzes te kunnen maken. Om bepaalde taken van deze instellingen desgewenst niet te laten vervallen of om in te spelen op actuele ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld een toegenomen beroep op het jongerencentrum omdat er op de buitenschoolse opvang landelijk bezuinigd wordt. Nu kunnen wij deze keuzes niet maken, er is straks geen ‘potje’ om de scherpe kantjes “weg te vijlen”.
Wij gaan ervan uit dat we bij de begrotingsbehandeling in november meer inzicht in de invulling en gevolgen van de bezuinigingen op deze instellingen van u hebben verkregen en zullen dan zonodig dit potje alsnog inzetten. Wij verzoeken dit college dan ook om ons deze speelruimte te laten behouden en gelden voor het niet behalen van de taakstelling op een andere wijze in de begroting te vinden. Wij hebben hier een motie voor achter de hand.

Tijdens de behandeling van het minimabeleid afgelopen december hebben wij u gevraagd om ons ook goed op de hoogte te houden van de gevolgen van de ingezette veranderingen in het minimabeleid. Mede met het oog op de, inmiddels uitgestelde, invoering van de Wet Werken naar Vermogen en eventuele stapeleffecten van gemeentelijke en landelijke maatregelen. Ook hier geldt dat eerst een beroep op de zelfredzaamheid van burgers wordt gedaan. Prima, maar de vangnetfunctie in de vorm van de bijzondere bijstand moet wat ABC betreft wel voldoende zijn en blijven voor hen die het toch niet redden.
Daarom vragen wij u nogmaals uitdrukkelijk om ons inzicht te verschaffen in de aanspraken op de bijzondere bijstand en eventuele stapeleffecten inzichtelijk te maken. Wij gaan ervan uit dat de intergemeentelijke sociale dienst haar werkprocessen inmiddels zo op orde heeft dat deze informatie ook inderdaad gegeven kan worden. College, graag vernemen wij hierop uw reactie.

Voorzitter, u heeft in deze kadernota ook nog ruimte gevonden voor nieuw beleid en aanvullende uitgaven, waarvoor onze complimenten. Wij hopen dat de effecten van de juni circulaire dit nieuw beleid nog steeds mogelijk zullen maken. Wij wachten uw inpassing van deze recente cijfers in de begroting daarom met interesse af en hopen dat er bij de begrotingsbehandeling nog steeds ruimte is voor deze voorgestelde uitgaven, waaronder het afschaffen van de hondenbelasting.

Nieuw beleid wat u opvoert is een investering in de ICT systemen betreft basisapplicaties. Hier kunnen wij volledig mee instemmen. Ook het accountantsrapport van de jaarrekening vraagt aandacht voor de kwetsbaarheid van de ICT omgeving en processen in onze gemeente. Verkeersveiligheid, buurtbemiddeling en aanpassing van de tuin van de Paters Oblaten hebben ook onze instemming. Bewoners uit het centrum van Cuijk krijgen een mooi groen park tot hun beschikking om er te recreëren, een versterking van de recreatiewaarde van dit inmiddels heel interessante gebied.

Voorzitter, niet alleen de sociale omgeving van onze burgers heeft onze aandacht ook de ruimtelijke omgeving volgen wij voortdurend. In dit kader wil Algemeen Belang Cuijk u nogmaals om aandacht vragen voor de mogelijkheden van woningbouw specifiek voor ouderen in de kerkdorpen. Kunnen marktpartijen niet meer gestimuleerd worden om dit op te pakken? Wij vernemen graag uw visie op dit onderwerp.

De ondersteuning die u geeft voor CPO projecten, collectief particulier opdrachtgeverschap, juichen wij van harte toe. Deze constructie geeft onder andere starters mogelijkheden om in hun eigen dorp zelf te bouwen. Een wens van veel jongeren in de kleine kernen kan hiermee in vervulling komen.
Ook de aandacht die u heeft voor de versterking van het landelijk gebied heeft onze instemming. Het nieuw beleid dat u opvoert betreffende het Regionaal platform ondersteunen wij, een goede ruimtelijke invulling houdt voor ABC niet op bij de gemeentegrens van Cuijk. Binnen de gemeentegrens van Cuijk willen wij u wel oproepen om nog actiever in te zetten op een goede invulling van het vrijgevallen Homburgterrein.

Voorzitter, als laatste willen wij onze waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers in de gemeente Cuijk die een steentje bijdragen aan veel diverse zaken in onze samenleving, van het coachen in de jeugdsport, het ondersteunen van ouderen tot het geven van natuurvoorlichting. Zij allen dragen hierdoor in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in onze gemeente.

Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>