Schriftelijke vragen – Sociaal vangnet Cuijk

Veel taken van de centrale overheid worden door het huidige kabinetsbeleid verplaatst naar de gemeenten: jeugdzorg, AWBZ, participatie. Dit met de achterliggende gedachte, dat de gemeenten in het algemeen dichter bij de mensen staan en daarom beter de zaken op het sociale vlak kunnen regelen. De gemeenten ontvangen wel de opdracht om die taken uit te gaan voeren, echter met veel minder financiële middelen. Er moet meer en meer een beroep gedaan worden op zelfredzaamheid. Op zich is een beroep op meer zelfredzaamheid niet slecht, dit kan de sociale samenhang in een samenleving ten goede komen. Dit dient echter wel goed georganiseerd te worden met oog en steun voor hen die hier moeite mee hebben en hen die geen vangnet in hun omgeving hebben.

Om de samenwerking tussen de sociale ketenpartners te bevorderen, en de één loket functie waar te maken is er volgens Algemeen Belang Cuijk behoefte aan een convenant waarin deze samenwerking wordt beschreven en onderschreven. In een dergelijk convenant moeten de relaties tussen de sociale ketenpartners worden vastgelegd en de procedures vastgelegd waardoor voorkomen wordt dat er personen tussen wal en schip vallen of omgekeerd meerdere partners tegelijk met dezelfde problematiek bezig zijn.

 

  • Is er al een dergelijk convenant?
  • Zo nee, deelt het college de mening dat een dergelijk convenant nodig is?
  • Op welke wijze kan een dergelijk convenant worden opgesteld en wat is het tijdspad hiervoor?

 

Algemeen Belang Cuijk wil graag één loket met één makkelijk telefoonnummer en e-mail adres voor personen met een hulpvraag op het sociaal vlak.

  • Kunt u een dergelijk nummer en e-mail adres invoeren, met name met de ambtelijke samenvoeging van de drie gemeenten is dit het moment om hiervoor te gaan.
  • Hoe waarborgt u de deskundigheid van de personen van dit loket.

 

Algemeen Belang Cuijk  is voor de invoering van een gemeentelijk meldpunt in Cuijk onder het motto “burenzorg” waar eenieder die zich zorgen maakt over zijn medemens deze personen kan benoemen zodat er zonodig hulp op maat kan worden geboden aan hen die zich zelf uit schaamte of onwetendheid niet melden. Door aan te sluiten bij de procedures voor bestaande meldpunten zoals “huiselijk geweld” hoeft privacy wetgeving hier geen belemmering voor te zijn.

  • Kunt u de stappen gaan zetten die nodig zijn om een dergelijk meldpunt in te richten? En ons hierover informeren.
  • Op welke termijn kan een dergelijk meldpunt beschikbaar komen?
Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>