Kadernota 2014

 

Op donderdag 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad o.a. de Kadernota 2014 besproken.
Lees hieronder de eerste termijn van de Kadernota 2014 van de fractie Algemeen Belang Cuijk.

Eerste termijn kadernota 27 juni 2013

Voorzitter, in de thans voorliggende kadernota zijn de keuzes wederom beperkt. Wel mogen wij vaststellen dat het gevoerde beleid, bezuinigingen en verstandig omgaan met de grondproblematiek inzake bouwen ons nu brengen tot een sluitende begroting, tot dat de uitkomsten van de meicirculaire ons bereikten. Toch onze complimenten voor het door dit college gevoerde beleid. Echter de vooruitblik noodzaakt ons, inderdaad samen met u, te bezien waar we beleid om kunnen buigen zodat het dreigend tekort in 2017 omgebouwd kan worden naar een positief getal. Wij zien uit naar de door u voor te stellen wijzigingen. Wel vragen we u om alert te blijven in uw voorstellen op de scherpe kanten van de landelijke bezuinigingen op het gebied van WMO zoals  huishoudelijke hulp. Zelfredzaamheid  in dit kader is nodig maar ook het sociale vangnet moet er zijn.

Veel van de taakstellingen welke bij aanvang van dit college geformuleerd zijn, worden binnen de periode van 4 jaar gerealiseerd, dit mag ook blijken uit de gehanteerde verkeerslicht methode. Dit verschaft in een oogopslag waar de aandacht nog naar uit dient te gaan.

In onze voorgaande beschouwing hebben wij u ook opgeroepen om vooral de klantvriendelijkheid van ons gemeentelijk apparaat naar een nog hoger peil te brengen. Gelukkig mogen wij concluderen dat het front office hierin zeer succesvol is. Wat ons betreft mag het back office hier nog wat lering uit trekken. Dit laatste baart ons terecht zorgen gezien in het licht van de nieuwe ambtelijke organisatie, vertrouwen hebben wij zeker in de voorgestane samenwerking, maar vragen hier om extra aandacht.

Over het dienstencentrum bereiken ons nu positievere berichten. Men heeft de kritiek die er geuit is ter harte genomen en er wordt gewerkt aan betere resultaten. De invulling van het dienstenloket met goed ingewerkte medewerkers blijft belangrijk en het nog beter samenwerken in het dienstencentrum om te komen tot een sluitende maar niet overlappende aanpak door de ketenpartners in de hulpverlening is essentieel. Wij hebben u middels schriftelijke vragen reccent gevraagd te komen tot een meldpunt burenzorg en hopen dat u dit initiatief voortvarend verder oppakt zoals beschreven in uw antwoord. Ook het publiek is aan het fenomeen dienstencentrum gaan wennen. Wel een groot punt van aandacht.  Hoe gaat u er voor zorgen  dat met de komst van de nieuwe taaktellingen in het kader van de bezuinigingen welke door VVD en PvdA opgelegd worden aan de gemeenten, dit dienstencentrum voorbereid is op de komst van een lawine aan regelgeving.  Er zijn in het verleden gelukkig bedragen terzijde gelegd om de eerste nood te kunnen ledigen. Maar toch zal dit een belangrijk punt van aandacht zijn in de nabije toekomst.

Voorzitter we hebben kennis kunnen nemen van de uitkomsten van het gehouden onderzoek onder de bejaarden. Over het algemeen is deze doelgroep tevreden en gelukkig in de omstandigheid waarin men leeft. De bezuinigingen afkomstig uit den Haag roepen ons wel op om op tijd maatregels te treffen om deze positieve  bevindingen bij onze bejaarden nu en in de toekomst te borgen. Een van de nuttige hulpmiddelen hierbij, een glasvezelnetwerk ook in het verste buitengebied, verdient extra uw aandacht. Het doet ons goed dat dit inmiddels op de agenda van LvC is geplaatst maar nu ook actie. Een goed functionerend glasvezelnetwerk kan er mede voor zorgen dat studerende langer in ons gebied blijven wonen en werken. De industrie heeft bij monde van de heer Weemen de wens geuit gezamenlijk op te trekken om te komen tot daadwerkelijke ontsluiting.  De ouderen dienen langer in hun eigen behuizing te blijven wonen, hiertoe zullen woningen aangepast dienen te worden, ook hiervoor vragen wij uw aandacht en een zoektocht naar geldelijke middelen om te kunnen helpen daar waar nodig.

Een mooi voorbeeld van  een CPO project is te vinden in het dorp Beers. Graag zien wij dit soort initiatieven  gekopieerd naar andere kernen, waar de gemeente nog over in te vullen bouwgronden beschikt. Wij roepen u dan ook op om met daadwerkelijke plannen te komen waarop eventuele starters op de woningmarkt  kunnen  beginnen met het bouwen van hun woningen. Dit is een voorbeeld van zelfredzaamheid en aan zelfredzaamheid zouden wij meer aandacht dienen te schenken, zeker gelet op de opmerking die we geplaatst hebben over de maatregelen die op ons af gaan komen en betrekking hebben op bezuinigingen op het sociale vlak. Het beste is dat initiatieven vanuit de samenleving opborrelen, maar meestal is het nodig en nuttig de eerste aanzetten hiertoe te geven. Onlangs hebben we kennis kunnen nemen van de plannen voortgekomen uit KRACHTIG BESTUUR BRABANT, onze regio wordt opgeroepen om te komen tot een gemeente uiteindelijk in het Land van Cuijk. Als wij er nu niet voor gaan zorgen dat er een structuur gebouwd gaat worden waarmee wij de inwoners van onze dorpen en wijken  de kans bieden om met de toekomstige politieke bestuurders in contact te blijven, dan zetten wij eenieder op verdere afstand. Bij Algemeen Belang Cuijk is iedereen, ongeacht politieke kleur, van harte welkom, om samen met ons de lokale gemeenschap mede te besturen, wars van opdrachten, verschaft door de landelijke politieke  partijen. Verder Bestuurlijke vernieuwing in Nederland zit op een dood spoor. Het nieuwe kabinet met minister Ronald Plasterk voorop, ontbeert een duidelijke visie op het openbaar bestuur. Het enige waar wil ik nog direct citeren uit een column van VNG dd. 7 juni 2013. de minister op hamert, is bezuinigingen door schaalvergroting, samenvoegingen, reorganisaties en het overhevelen van taken naar de gemeenten. En nu weten we ook dat Plasterk  eigenlijk geen moer geeft om de lokale politiek. Hij weigert regulier te overleggen met lokale partijen, verenigd inde VPG. Op gemeentelijk niveau is dat de grootste partij van Nederland. Plasterk schoffeert niet alleen duizenden mensen die met hart en ziel actief zijn in de lokale politiek, hij zet ook een groot aantal kiezers aan de kant die nog wel de gang naar de stembus maken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tot zover dit citaat. Voorzitter, wij hebben kennis genomen van initiatieven uit de stadsregio Eindhoven, hier zijn op dorp en wijk niveau zaken dusdanig georganiseerd dat er door de gemeenten zeer goed vraaggericht   gewerkt kan worden er dan ook maatwerk geleverd word. Wij zijn blij met  en steunen de initiatieven die in de wijk Padbroek en Valuwe nu worden ontwikkeld die bouwen op deze ervaringen met vraaggericht wijkwerken in Eindhoven.

Cuijk een toeristische gemeente, dat is een wens, wij willen daar graag aan meewerken om te komen tot dat doel. In dit kader zijn wij ook positief over de plannen voor fietsbrug over de Maas. Echter met het oog op veiligheid willen wij hier niet de rotonde Beversestraat voor inzetten. Hiervoor dienen wij een motie in. Verder graag voortvarend te werk gaan met het maken van bestemmingsplannen die daar toe dienen. Met grote druk zorgen dat de huidige belemmering opgeheven gaat worden. Wij doelen hier op de aanwezigheid van een dassenburcht in het gebied Dommelsvoort er zijn meer dan voldoende maatregelen getroffen om  de belemmering weg te nemen. Ook roepen wij u op, actief om te gaan en u zichzelf in te zetten daar waar particulier initiatief om de hoek komt kijken. Een  prachtig initiatief dat om redenen nog niet uitgevoerd is kan met uw hulp richting gegeven worden. We doelen hier op een mogelijkheid te komen tot een zorgboerderij/kwekerij binnen onze gemeente. De initiatiefnemer heeft met zijn plan een grote prijs behaald, maar daar is het tot nu toe bij gebleven. Om zo iemand bij de hand te nemen en door het woud van regels heen te leiden kan er resultaat geboekt worden. Wij willen graag dat de gemeente Cuijk een sociale gemeente is en blijft. Door initiatieven van ondernemers die op het vlak van zorg vernieuwend bezig wensen te zijn, dienen niet door regelgeving zodanig gehinderd te worden dat er niets op dit vlak tot stand gebracht kan worden. Op zulke plekken kunnen de mensen met een beperking een zinvolle invulling aan hun leven geven.

In reactie op uw antwoord betreffende onze vraag over parkeerheffingen willen wij bij deze een motie indienen voor een nader onderzoek naar de gevolgen van het afschaffen van het betaald parkeren in Cuijk.

Het economisch tij zit ons nog niet mee, maar uiteindelijk zal er licht schijnen aan het eind van deze economisch moeilijke periode. Ga, vooral geen kans uit de weg om te komen tot  resultaat  voor ons industrieterrein RBL en  bewandel daartoe eventueel onorthodoxe wegen om samen met gemeenten in de buurt  te komen tot de gewenste invulling. Onze inwoners  worden niet of nog niet geconfronteerd met extra lastenstijgingen, Algemeen Belang Cuijk vindt dan ook dat we lastenstijging als uiterst redmiddel voor een sluitend makende begroting in dienen te zetten. De overheid uit den Haag doet dit al, laten wij als plaatselijke partij hier maar verre van blijven.

Voorzitter, wij willen afsluiten met de dank en waardering  uit te spreken voor de getoonde inzet van uw college, ambtenaren, en alle vrijwilligers binnen onze gemeente Cuijk, op welke plaats ze ook maar bezig zijn om zich in te zetten voor onze gemeenschap. Zij allen dragen hierdoor in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid welke ook wij hoog in ons vaandel hebben staan.

Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>