Programma

Programma

 

2014-2018

 

Algemeen Belang Cuijk

 

Open, Onafhankelijk, Sociaal

 

 

Inhoud

 

Inleiding

1. Dienstverlening, veiligheid, bestuur

2. Openbare ruimte

3. Bouwen, wonen en milieu

4. Kind, cultuur en sport

5. Maatschappelijke zaken

Inleiding

Algemeen Belang Cuijk
Algemeen Belang Cuijk (ABC) is een lokale politieke partij. Zij is voortgekomen uit de fusie in 2006 van twee aloude lokale partijen (Werknemerspartij (1918) en Algemeen Belang (1934)) en draagt al vele jaren college verantwoordelijkheid. De laatste vier jaren in de persoon van Gerard Stoffels, wethouder Openbare Werken, Verkeer, Milieu, Dorps- en wijkraden.

ABC is een lokale politieke partij die opkomt voor u en uw omgeving. Onze missie is open en onafhankelijke actuele politiek bedrijven die gericht is op het welzijn en welbevinden voor iedereen in de gemeente Cuijk, in alle wijken en dorpen. ABC wil besturen onafhankelijk van de landelijke politiek, is niet links of rechts en hoeft geen Haagse ideeën uit te dragen. ABC kan zich daarom 100% richten op onze gemeente. Uitgangspunt is niet een geloofsovertuiging, liberalisme of socialisme, maar het belang van de inwoners van de gemeente Cuijk, met speciaal oog voor de sociaal zwakkeren.

Gerard StoffelsOns doel is om een zo groot mogelijke invloed te hebben op alle beslissingen die op gemeentelijk niveau worden genomen. Hierbij gaan wij uit van samenwerking met anderen die ook het belang van de gemeente en haar inwoners willen dienen. Lokale belangen worden binnen onze partij democratisch afgewogen en omgezet in praktisch beleid. ABC streeft naar het dragen van directe verantwoordelijkheid door vertegenwoordiging in het college van B&W en deelname aan een coalitie.
ABC vertegenwoordigd in alle wijken en dorpen
ABC is een politieke partij die een heldere en brede weerspiegeling vormt van de Cuijkse bevolking. Zij heeft een achterban van circa 25 politieke actievelingen uit alle geledingen van de gemeente, zowel jong als oud, sportief of meer cultureel ingesteld, en uit alle wijken en kerkdorpen. Met dit gevarieerde gezelschap acht zij zich in staat om tot breed gedragen, verantwoorde besluiten te kunnen komen. Doordat ABC leden gemakkelijk aanspreekbaar zijn en hun oren te luisteren leggen in de diverse gemeenschappen kunnen zij de maatschappelijke wensen vanuit de wijken en dorpen oppikken en uitdragen.

ABC wil samen met u zorg dragen voor een leefbaar Cuijk, met oog voor de behoeften van alle wijken en kerkdorpen, met een luisterend oor voor alle inwoners van Cuijk!

groepsfoto ABC nov 2013

Leden van Algemeen Belang Cuijk Voorste rij (v.l.n.r.): Ton van Boekel, René Crouwers, Helma Pluk, Gerard Stoffels, Tonnie Geboers; achterste rij (verspringend v.l.n.r.): Geert Hermens, Rob van Hassel, Harrie van Eeden, Toon Schaminee, Esther Kersten, Peter Hendriks, Jan Arends, Tonnie Jacobs, Ben Vermeulen, Ton Hovens.

Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van Algemeen Belang Cuijk is ingedeeld volgens de indeling van de begroting en kadernota van de gemeente Cuijk, in vijf hoofdstukken/programma’s: dienstverlening, veiligheid en bestuur; openbare ruimte; bouwen, wonen en milieu; kind, cultuur en sport; maatschappelijke zaken. Hierdoor kunnen wij makkelijker en inzichtelijk verantwoording afleggen aan u over zaken die ABC voor elkaar heeft gekregen en of hoe programmapunten van ABC door de gemeente Cuijk worden uitgevoerd.

Wat gaan we doen en waar staan we voor?
Per hoofdstuk geven wij u een overzicht van onze actiepunten.

Programma 1: dienstverlening, veiligheid en bestuur

 • Gezond financieel beleid

De gemeente dient een gezond financieel beleid te voeren, waarbij de belastingdruk op de bevolking niet verder mag stijgen. Bij het opstellen van de begroting dient de belastingdruk zwaar mee te wegen. ABC is een voorstander van een voorzichtig financieel beleid, waarbij de beperktheid van de financiële middelen moet worden meegewogen en de financiële dekking aanwezig moet zijn. ABC kiest voor een pas op de plaats en geen ambitieuze plannen ontwikkelen die de gemeente in geldelijke problemen kunnen brengen.

 • Geen standaard extra OZB verhoging

De gemeenteraad zal twee keer per jaar een integrale afweging moeten kunnen maken tussen wensen en beschikbare middelen. Maar ook om inzicht te verkrijgen in de structurele ontwikkelingen, opdat zonodig bezuinigingen of bijstellingen van beleid kunnen worden overwogen. Ook beperktere gemeentelijke inkomsten uit rijksfinanciën, overheidsbezuinigingen en herverdeling van overheidstaken hebben gevolgen voor Cuijk. ABC wil voorkomen dat dit alles leidt tot overmatige OZB (onroerendezaakbelasting) -verhogingen. De lastendruk voor onze burgers en het bedrijfsleven is beperkt. Cuijk behoort tot de goedkoopste gemeentenin Nederland en dat willen wij graag zo houden. De lastendruk voor burgers met een smalle beurs is voor ons een ijkpunt. Een extra OZB-verhoging willen wij niet standaard doorvoeren: eventuele OZB-verhoging dient herkenbaar ingezet te worden ten nutte van ons algemeen belang.

 • Goede risico inschattingen en voorzieningen voor risico’s

Cuijk beschikt tot op heden nog over een goed voorzieningenniveau. Wij zullen in de gaten houden of die voldoende optimaal blijven. Voor zover ons bekend zijn onze voorzieningen nog goed gezekerd door de aangelegde reserves. Wij vinden het verder  belangrijk om de risico’s goed in de gaten te houden, om waar nodig bij te kunnen plussen.

 • Een adequate reserve

ABC maakt zich zorgen over de Algemene Reserve, deze wordt niet meer aangevuld door een gunstig economisch tij, en staat onder druk. Om voldoende vet op de botten te houden zal deze moeten worden aangevuld. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Uitgangspunten van ABC zijn daarbij: geen lastenverzwaring; bezuinigingen op de organisatie; het profijtbeginsel zoveel mogelijk toepassen; vooral oog hebben voor de sociaal zwakkeren; verkoop van onbenutte eigendommen.

 • Regels: handhaven of afschaffen

Voor ABC is het belangrijk dat bij iedere beslissing er een zorgvuldige afweging is welke regels nodig zijn, voorgeschreven of gewenst. Daar waar mogelijk moeten regels worden afgeschaft, wij willen geen regels die niet kunnen worden gehandhaafd. Sancties moeten duidelijk zijn en voldoende hoog. Dit alles neemt niet weg dat burgers ook hun eigen verantwoordelijkheid dienen te nemen.

 • Intensieve voorlichting gevaren drugs- en alcoholgebruik aan jongeren

Wij zijn voorstander van een intensieve voorlichting over de gevaren van drugsgebruik, roken en alcohol aan jongeren en hun ouders om zo overlast en gezondheidsschade te voorkomen. Controle en indien nodig sancties voor de naleving van de minimum leeftijd bij verkoop van drank en sigaretten, ook in sportkantines en andere plaatsen waar jeugd samenkomt is hierbij van belang.
NIX18+Regel-01 Onder 18 – geen alcohol

 • Terugdringen overlast jongeren

Het gebruik van hangplekken zal worden ontmoedigd door regelmatige bezoeken van de wijkagent. Bij signalering van overlast kan de jeugdagent en jeugdwerker ingezet worden om in overleg oplossingen te vinden. Verder dient een klemmend beroep gedaan te worden op de maatschappelijke betrokkenheid van buurtbewoners. Voor ABC is ook cameratoezicht, eventueel voor korte termijn, een mogelijkheid om overlast te beperken.

 • Afschaffen vergunningen en tegemoetkoming leges voor kleine evenementen

Voor kleine evenementen willen wij vergunningen, en dus ook de leges afschaffen en alleen een meldingsplicht instellen ten behoeve van het agendabeheer. Kleine evenementen kunnen worden vastgelegd in een speciaal, eventueel openbaar register te raadplegen via de gemeente site.

Daar waar vergunningverlening, bij niet commerciële evenementen en activiteiten, noodzakelijk blijft, doch de hoogte van leges niet in verhouding staan tot de te verwachten revenuen, dient een financiële compensatie plaats te vinden van de leges.

 • Herbezinning op de verhoging van de begraafplaatslasten

Een herbezinning op de verhoging van de begraafplaatslasten is gewenst. Het mag niet zo zijn dat iemand die wil begraven, daarin gehinderd wordt door te hoge kosten die overigens weinig opleveren voor de gemeente. Wij wensen daarom een onderzoek naar de mogelijkheid om de beheerskosten te verlagen waardoor de begraafkosten omlaag kunnen.

 • Goed geoutilleerde brandweer

Het is een taak van de gemeente om te zorgen voor goed geoutilleerde brandweer-korpsen. Het werk van de brandweer verschuift steeds meer van brandbestrijding naar hulpverlening. Wij vragen ons af of er in de nabije toekomst nog voldoende vrijwilligers (en hun werkgevers) naast hun normale werk bereid zijn en inzet hebben om aan de vrijwilligerstaak te voldoen. Ook het specialisme gaat steeds grotere vormen aannemen.

 • Uitbreiding samenwerking gemeentes

ggrave_samenwerken_lvc_logoSamenwerking met gemeenten in het Land van Cuijk is van belang om de vele taken die op het bordje van de gemeente komen, efficiënt en doelmatig te kunnen uitvoeren en om de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie te verminderen. De geplande verbetering van kwaliteit van dienstverlening moet meetbaar inzichtelijk gemaakt worden.

Herindeling is voor ons geen vooropgezet doel. Mocht het zo zijn dat in de toekomst, vanwege verdergaande efficiency, een volgende stap als een logische wordt gezien, pas dan komt voor ons een mogelijke herindeling in zicht. Eén Land van Cuijk is daarbij geen vanzelfsprekendheid. Maar ook geen uitgesloten gegeven. De mening van de bevolking is hierbij bepalend.

 • Privatisering waterleidingbedrijven

Er zijn signalen over privatisering van de waterleidingbedrijven. ABC is geen voorstander van privatisering van dergelijke nutsvoorzieningen, omdat de ervaring leert dat dergelijke privatiseringen leiden tot minder kwaliteit en hogere kosten. Zo zijn in Frankrijk sedert de privatisering de kosten voor het drinkwater met een factor 8 toegenomen. ABC is van mening dat een dergelijke nutsvoorziening in handen van de overheid moet blijven.

ABC zal zich inzetten, via de aandeelhoudersvergadering, om een privatisering tegen te houden.

 • Dienstverlening: 1-loket functie uitbouwen

Burgers moeten op één plek terecht kunnen met al hun vragen voor de gemeentelijke dienstverlening en dan deskundig geholpen worden. Dit willen we bereiken met een goede en deskundige ‘1-loket-functie’. In het sociale domein is het streven naar één case manager per klant. Het convenant dat hiervoor gesloten is tussen partijen in het sociale domein moet sterk worden opgepakt. Informatie over gemeentelijke regels en voorzieningen moet gemakkelijk vindbaar zijn, op meerdere plaatsen (bijvoorbeeld internet, huis aan huisbladen, wijkcentra) en in begrijpelijke taal geschreven zijn.  IMG_5313 Loket dienstencentrum Cuijk

 • Heldere en duidelijke taal in politieke nota’s, voor de burger begrijpbaar

Heldere, duidelijke en voor de burger begrijpbare taal moet ook standaard zijn in politieke nota’s. Dat is een vereiste voor sterkere burgerparticipatie. Jongeren kunnen worden aangesproken door gericht via clubs en verenigingen of via social media documentatie en oproepen te verspreiden. Veel mensen begrijpen niet de ambtelijke taal maar zijn sterk visueel ingesteld. Voor eventueel aanvullend beeldmateriaal dat kan dienen ter visualisering van de gemeentelijke berichtgeving kan de gemeente website ingezet worden.

Programmapunten:

 • Gezond financieel beleid
 • Geen standaard extra OZB verhoging
 • Goede risico inschattingen en voorzieningen voor risico’s
 • Adequate reserve
 • Regels: handhaven of afschaffen
 • Intensieve voorlichting gevaren drugs- en alcoholgebruik aan jongeren
 • Terugdringen overlast jongeren
 • Afschaffen vergunningen en leges voor kleine evenementen
 • Herbezinning op de verhoging van de begraafplaatslasten
 • Goed geoutilleerde brandweer
 • Uitbreiding samenwerking gemeentes
 • Tegengaan privatisering waterleidingbedrijven
 • Dienstverlening: 1-loket functie uitbouwen
 • Heldere en duidelijke taal in politieke nota’s, voor de burger begrijpbaar

 

Programma 2: openbare ruimte

 • Revitalisering centrum Cuijk

Ook het centrum van Cuijk heeft te maken met leegstand als gevolg van de economische crisis en als gevolg van de opkomst van kopen via internet. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe visie voor het centrum van Cuijk, die samen met de Ondernemers Vereniging Cuijk (OVC), de winkeliers, de horeca en de gemeente moet worden voorbereid. Concentratie van het winkelgebied en ontwikkeling van de cultuur en horeca, kunnen het centrum van Cuijk nieuw elan geven. De prachtige ligging aan de Maas, de vernieuwde Maaskade en de vernieuwbouw van de schouwburg, bieden mogelijkheden voor de toeristische ontwikkeling van Cuijk. We denken onder andere aan het op zaterdagavond en zondag vrijgeven van de wegen voor de horeca zodat terrassen kunnen worden uitgebreid en ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe toeristische initiatieven.
Maasstraat_Cuijk
Meer ruimte voor toeristische initiatieven centrum Cuijk

 • Herinrichting dorpskern Haps

Met de aanleg van een randweg rondom Haps, krijgt de huidige doorgaande Provinciale weg door de dorpskern de functie van een verblijfsgebied. De dorpskern dient daarvoor te worden heringericht om de weginrichting in overeenstemming te brengen met het verwachtingspatroon van de weggebruiker. ABC zal zich inzetten om met inzet ook van de gereserveerde iDop (integraal Dorpontwikkelingsplan)-middelen, een complete reconstructie van de dorpskern mogelijk te maken, inclusief een gedeelte van de Beerseweg tot aan de sporthal.

 • Aantrekkelijke dorpsentrees 

Samen met de dorpsraden willen wij werk maken van aantrekkelijke dorpsentrees en daarbij inhaken op bevordering van recreatie en toerisme. De dorpen moeten uitnodigen om er langer te verblijven. In het oog springende aankondigingen van de activiteiten en bezienswaardigheden van het dorp moeten het beeldmerk ‘land van heerlijke ontmoetingen’ verder uitdragen

 • Optimaliseren en besparen op openbare verlichting

In het nieuwe verlichtingsplan worden vele voorstellen gedaan om de kosten van de openbare verlichting te verminderen. Enerzijds door het verlichten van de openbare ruimte te beperken, anderzijds door toepassing van energiebesparende LED-verlichting.

Dit mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid. Regelmatig zijn er klachten over het ontbreken van verlichting van achterpaden bij woningen, die veelal als sociaal onveilig worden ervaren. Wij zijn voorstander om een fonds in te stellen van waaruit armaturen en aansluitingen worden bekostigd om achterpaden te verlichten. De kosten voor het onderhoud en het beheer komen vervolgens voor rekening van de bewoner(s).

Besparingen op de openbare verlichting dienen zorgvuldig te worden beoordeeld. Bij vermindering van het aantal lichtmasten en de verkorting van de brandtijd in de avonduren, wordt de kwaliteit van de te behouden verlichting nog belangrijker. Investeringen in LED-verlichting levert niet alleen energiebesparing op, maar zal de betrouwbaarheid doen toenemen vanwege de aanzienlijk langere levensduur van de lampen.

 • Beheer openbare ruimte

Een goed onderhouden openbare ruimte is een essentiële voorwaarde voor de leefbaarheid in een wijk. In een tijd waarin de overheidsfinanciën teruglopen is het juist van belang om de kwaliteit van de openbare ruimte zo goed mogelijk in stand te houden. ABC is een groot voorstander van burgerparticipatie. Niet om zo te bezuinigen maar om samen met bewoners verantwoordelijkheid te nemen voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. De ervaring leert dat dit leidt tot meer kwaliteit en betrokkenheid van bewoners bij die openbare ruimte en uiteindelijk ook tot minder kosten voor het beheer.

 • Onderhoud Padbroek

Padbroek kent veel groen in haar wijk. Een jarenlang ecologisch beheer heeft echter ook geleid tot een afname van de waardering voor dit groen, als gevolg van een zekere mate van overwoekering en verwaarlozing. De roep om ingrepen in dit groenbeheer wordt steeds luider. ABC is voorstander om de ingeslagen weg van burgerparticipatie, waarin een nieuwe balans wordt gevonden tussen het ecologisch groen en het meer gecultiveerde groen, voort te zetten. Een wijkplan zal een overall en integrale visie moeten geven voor de toekomstige ontwikkeling van de herinrichting en beheer van die openbare ruimte, en in het bijzonder het openbare groen.
Padbroek
Burgerparticipatie om samen het openbaar groen in Padbroek te verbeteren

 • Brede ontwikkeling platteland stimuleren

De agrarische bedrijven hebben het platteland gemaakt tot wat het nu is. De karakteristieke gebouwen, verkaveling en houtwallen langs percelen. Een uniek landschap dat we koesteren. De verdergaande schaalvergroting maakt echter dat vele bedrijfsgebouwen leeg komen te staan en dat de karakteristieke kenmerken van ons buitengebied verloren dreigen te gaan. Voor het behoud daarvan en om kapitaalvernietiging van bedrijfsgebouwen tegen te gaan, pleiten wij voor ruimere mogelijkheden voor nieuwe functies en initiatieven. Voorwaarde is dat zij geen nadelige invloed hebben op de plattelandsontwikkeling en dat zij niet belemmerend werken voor de bestaande agrarische bedrijven. Gedacht wordt aan initiatieven als zorgboerderijen, toeristische ontwikkeling, en aan de agrarische sector verwante bedrijven waarbij in principe gebruik gemaakt wordt van bestaande agrarische bedrijfsgebouwen.

 • Buitengebied verfraaien, wegen zoveel mogelijk onverhard laten

Zoals gezegd dienen we ons mooie buitengebied te koesteren en alert te blijven op de instandhouding daarvan en waar mogelijk verfraaiing. Zo vinden wij het belangrijk dat karakteristieke onverharde wegen zoveel mogelijk onverhard blijven. Waar nodig kan de begaanbaarheid voor het recreatief fietsen worden verbeterd door de onverharde wegen te versterken met leem-en grintverhardingen. Samen met een uitbreiding van het ecologische bermbeheer geven we daarmee een belangrijke impuls aan de dagrecreatie in het buitengebied.

Het promoten van de slopersregeling voor vervallen schuren in het buitengebied draagt eveneens bij aan de kwaliteit van het buitengebied.

 • Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)

De gemeenteraad heeft in 2012 het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) vastgesteld waar in het Uitvoeringsplan diverse verkeersmaatregelen zijn opgenomen voor de komende jaren tot en met 2016. ABC zal zich er voor inzetten om de daarin opgenomen verkeersmaatregelen tot uitvoering te brengen om daarmee de verkeersveiligheid verder te verbeteren.

 • Randweg Haps

De aanleg van de randweg gaat er na veel discussie komen. De leefbaarheid in Haps zal er aanzienlijk door verbeteren. Echter het is onvermijdelijk dat een aantal inwoners in een benadeelde positie terecht komen. Behalve dat er hiervoor een planschaderegeling van toepassing is, is het zaak om de nadelen van deze verkeersomleiding zoveel mogelijk te minimaliseren. Een goede inpassing in het landschap en het toepassen van geluidsarm asfalt zijn nodig om de nadelige effecten zoveel mogelijk te beperken. Voorts is het van belang om goed in gesprek te blijven met de direct belanghebbenden. Ook moet er aandacht zijn voor een eventuele parallelweg, zodat het (zware) landbouwverkeer voldoende goed kan worden afgewikkeld.

 • Omleidingsroute Katwijk

Binnen de bebouwde kom van Katwijk wordt veel hinder ondervonden van het doorgaande verkeer van en naar het bedrijventerrein. De verwachting is dat dit verkeer alleen maar verder zal toenemen als gevolg van het intensievere vrachtverkeer op de Raamweg. Er zal een oplossing gevonden moeten worden om dit doorgaande verkeer door Katwijk via een omleidingsroute van en naar het bedrijventerrein te leiden. Gedacht wordt aan een omleidingroute via De Nielt. ABC is voorstander van een haalbaarheidsonderzoek naar de omleidingsroute Katwijk.
Katwijk_welkom  Haalbaarheidsonderzoek naar omleidingsroute Katwijk

 • Rotonde Cranenburgse Hekken

Het verkeer van en naar Cranenburgse Hekken gaat geleidelijk aan vastlopen omdat de capaciteit met het toenemende autoverkeer niet meer toereikend is. Een verhoging van de capaciteit van de rotonde, door middel van het aanbrengen van afzonderlijke rijstroken op de rotonde en de gescheiden rijstroken op aanvoerwegen nabij de rotonde, is hiervoor noodzakelijk.

 • Carpoolplaats Randweg/A73

Er blijkt nu al een grote behoefte aan een carpoolplaats ter hoogte van de oprit A73 en de Oeffeltseweg. Een toename van het verkeer en de aanleg van de randweg maakt de aanleg van een carpoolplaats ter plaatse nog meer urgent. De aanleg past binnen het beleid van de Rijksoverheid die projecten, waarmee de autosnelwegen beter worden benut, stimuleert. ABC zet zich in om te komen tot de aanleg van een carpoolplaats.

 • Reconstructie Galberg

Met de komst van diverse verblijfsfuncties aan de Galberg, is de oorspronkelijk functie van een wijkontsluitingsweg, niet meer functioneel en niet meer voldoende verkeersveilig. Er is een noodzaak ontstaan voor een reconstructie waarbij de Galberg meer ruimte biedt aan de verblijfsfunctie. De aanleg van verkeersremmende maatregelen, parkeerplaatsen en veilige voetpaden zijn noodzakelijk.

 • Verkeer Linden

Wij hebben de wens om verkeer door het dorp Linden zo te organiseren dat het gemotoriseerd toeristisch verkeer zo min mogelijk gebruik hoeft te maken van de Kerkstraat. Bijvoorbeeld door een noordelijke omleidingsroute te creëren. Wij steunen een haalbaarheidsonderzoek hiertoe.

De bediening van de nieuwe aan te leggen brug in de Steegstraat moet zodanig geregeld zijn dat ook hulpdiensten er direct beschikking over kunnen hebben, zonder tussenkomst van anderen.

 • Veilige fietsverbindingen in Land van Cuijk

Fietsers behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Meer dan de helft van de verkeersdoden is fietser. Alle reden om extra aandacht te geven aan veilige fietsverbindingen. Knelpunten in onveilige verkeerssituaties, waarbij met name fietsers zijn betrokken, dienen met voorrang te worden opgepakt.

Zo past het afsluiten van de onverharde weg langs de volkstuinen het spoor in Padbroek, voor het doorgaande autoverkeer, geheel in het streven naar veilige fietsverbindingen en de recreatieve beleving.

 • Aanleg snelle fietsverbinding van Cuijk naar Nijmegen, met aandacht voor behoud veerpont

De aanleg van een snelle fietsverbinding tussen Nijmegen en Cuijk is een lang gekoesterde wens. Een fietsbrug naast de spoorbrug in Katwijk, verbindt Cuijk, Mook, Molenhoek en Malden op een hoogwaardige manier met Nijmegen. Het maakt het mogelijk om snel, veilig en comfortabel de afstand Cuijk – Nijmegen met de fiets af te leggen.

De aanleg van de snelle fietsverbinding mag niet betekenen dat de veerpont, als gevolg van concurrentie, uit de vaart genomen wordt. Mogelijk dat voor een deel van het woon-werk fietsverkeer de snelfietsroute een aantrekkelijk alternatief is, de recreatieve waarde van de veerpont zal echter toenemen. Het promoten van deze recreatieve route, die het mogelijk maakt om ‘rondjes’ te fietsen, dient gestimuleerd te worden.

Belangrijke fietsroutes en aansluitingen op de snelfietsroute, dienen waar mogelijk te worden voorzien van vrij liggende fietspaden, aparte fietsstroken of, indien het autoverkeer het toelaat, te worden omgevormd tot zogenaamde fietsstraten.
Spoorbrug  Fietsbrug: ABC is voorstander

 • Spoedige realisatie Dommelsvoort

De voorbereidingen voor de aanleg van de Dommelsvoort lopen reeds vele jaren en is in handen van het Consortium Dommelsvoort. Mede door de economische crisis ondervindt de realisatie de nodige vertraging. Als risicodragende partij heeft de gemeente alle belang bij een voorspoedige realisatie. Het is te verwachten dat binnen niet al te lange tijd duidelijkheid ontstaat over de verplaatsing van de das, die mede oorzaak is van de opgelopen vertraging. Wij zijn van mening dat alle barrières die een voorspoedige realisatie in de weg staan zoveel mogelijk moeten worden weggenomen. Zowel de gemeente als het Consortium dienen hun verantwoordelijkheid te nemen.

 • Openbaar vervoer 

De nieuwe vervoersconcessie voor de Maaslijn komt er aan. Het is van groot belang om in te zetten op tijdige elektrificatie van de Maaslijn. Aldus wordt de vervoerscapaciteit vergroot en is er sprake van minder luchtvervuiling als gevolg van de huidige dieselmotoren. Een duurzame vorm van openbaar vervoer, alsmede de mogelijkheid om deze treinverbinding naar de toekomst verder uit te breiden met een verdubbeling van het spoor, zien we als een noodzakelijke ontwikkeling om de toenemende stroom reizigers het hoofd te kunnen bieden.

Vernieuwende initiatieven, zoals de pilot Vervoersvoorziening Vianen, om een vorm van openbaar vervoer in dorpen en wijken te behouden ondersteunen wij van harte.
Station
Goede kwaliteit verbindingen

Programmapunten:

 • Centrumvisie verder ontwikkelen, concentreren van winkels, horeca, toerisme
 • Herinrichten dorpskern Haps
 • Aantrekkelijk maken van dorpsentrees
 • Optimaliseren en besparen op openbare verlichting
 • Meer burgerparticipatie bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte
 • Achterstallig onderhoud wegwerken in Padbroek en gedeeltelijke herinrichting openbare ruimte
 • Een brede ontwikkeling mogelijk maken van het platteland, onder voorwaarde van geen extra belemmeringen van bestaande agrarische bedrijven
 • In het kader van de verkeersveiligheid, uitvoering geven aan GVVP
 • Aanleg randweg rondom Haps, onder voorwaarde van goede landschappelijke inpassing en stil asfalt
 • Haalbaarheidsonderzoek naar omleidingsroute Katwijk
 • Capaciteitsvergroting rotonde Cranenburgse Hekken
 • Aanleg carpoolplaats Randweg/A73
 • Verkeersveilige inrichting van Galberg
 • Haalbaarheidsonderzoek naar Noordelijke omleiding Linden
 • Veilige fietsverbindingen in het Land van Cuijk
 • Aanleg van een snelle fietsverbinding Cuijk – Nijmegen
 • Spoedige realisatie Dommelsvoort
 • Goede kwaliteit verbindingen – capaciteitsvergroting Maaslijn

 

Programma 3: bouwen, wonen en milieu

 • Stimuleren bouwen

In een tijd van economische crisis en toenemende vergrijzing is het van belang om jongeren zoveel mogelijk te behouden voor hun dorp of wijk. Voorwaarde om dat te kunnen is dat we er voor zorgen dat jongeren woonruimte wordt aangeboden. Startersleningen en ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ (CPO) zijn goede instrumenten om die doelstelling te bereiken.

Het ondersteunen van vernieuwende, goedkope en levensloopbestendige bouwconcepten draagt bij aan het scheppen van aantrekkelijke voorwaarden voor jongeren om zich hier blijvend te vestigen.

Een haalbaar perspectief voor jongeren op betaalbare koop- en/of huurwoningen in hun wijk en dorp is van groot belang voor de leefbaarheid in de kleine kernen.
CPO Beers
Stimuleren woningbouw – CPO project in Beers

 • Voldoende betaalbare huurwoningen

Er is behoefte aan meer betaalbare huurwoningen, in alle dorpskernen. Er moet ruimte zijn ook voor andere initiatiefnemers dan woningcorporaties, bijv. woongroepen. De focus van de gemeente met zijn sturende mogelijkheden moet worden verlegd van omvangrijke (vermeende) statusverhogende bebouwing naar meer kleinschalige voordelige woningbouw in de huursector. Voor de vraag naar woningen die zowel een startend gezin kan herbergen als een gezin van gevorderde leeftijd die zelfstandig willen en kunnen leven.

 • Energiecoöperaties

Energiecoöperaties dragen bij aan een verdere verduurzaming van de maatschappij en besparing op de energienota. Voor inwoners zijn er mogelijkheden om 20 – 30% te besparen op hun energierekening, bij aansluiting op een energiecoöperatie. In voorlichting en faciliteren van een goed proces zien wij een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente. De coöperatie is door en voor de inwoners.

 • Aanleg van glasvezel

ABC is een groot voorstander van aanleg van glasvezel, beschikbaar voor alle inwoners en bedrijven. Dus inclusief het buitengebied. Glasvezel maakt het mogelijk om, met de steeds geavanceerder wordende programma’s en nieuwe toepassingen, zonder capaciteitsproblemen op  het internet te kunnen werken. De afhankelijkheid van het internet zal in de nabije toekomst alleen maar groter worden en de komst van glasvezel zien wij als een absolute noodzaak voor de nabije toekomst.

 • Recreatief gebruik van Kraayenbergse plassen stimuleren

Het recreatief gebruik van de Kraayenbergse plassen dient meer gepromoot te worden. Een goed geïllustreerde folder, artikelen in toeristische bladen, alsmede bladen over natuur en landschap, zullen bijdragen aan de toeristisch- en recreatieve ontwikkeling van dit gebied.

Ook aandacht voor een extra botenhelling elders aan de Kraayenbergse plassen of aan de Maasoever is gewenst.

De uitzonderlijk goede waterkwaliteit dienen we te behouden en ons niet laten verleiden tot een mogelijk financieel aantrekkelijke optie om de plassen gedeeltelijk te laten volstorten met van elders komend materiaal, zoals licht vervuild slib.
Kraayenbergse plassen
Recreatie aan de Kraayenbergse plassen

 • Minder regels

ABC is een groot voorstander van minder regels, welstandsvrij bouwen, en globalere bestemmingsplannen, omdat deze leiden tot minder bureaucratie, meer mogelijkheden voor het particulier initiatief en een besparing op de kosten. Het past geheel in deze tijd van een terugtredende overheid en meer verantwoordelijkheid voor de burger.

 • Multifunctionele accommodatie in de Valuwe

Een nieuwe op maat gemaakte multifunctionele accommodatie voor de Valuwe verdient onze aandacht. Hierbij zullen de mogelijkheden van een woon-zorgcomplex, apotheek, huisartsen, fysiotherapie e.a. moeten worden betrokken. Een integrale aanpak met meerdere kostendragers betekent een hogere kwaliteit van de voorzieningen in De Valuwe alsmede een reële exploitatie.

ABC zal zich inzetten voor een serieus onderzoek naar vestiging van voornoemde voorzieningen in de Sint Jozefkerk teneinde een breed opgezette multifunctionele accommodatie in het centrum van de Valuwe te kunnen realiseren.
IMG_5348
Multifunctionele accommodatie in Sint Jozefkerk?

 • Homburgterrein

Het Homburgterrein is een aantrekkelijke locatie voor arbeidsintensieve bedrijven, gegeven de directe ligging aan het spoor. Als gevolg van de economische crisis is een voorspoedige uitgifte van deze bouwgrond niet te verwachten en is het wachten op betere tijden. Een flexibele inrichting zoals de tijdelijke aanplant van bomen en het inzaaien met bloemen, kunnen dit gebied voor de tussenliggende periode een aantrekkelijker uiterlijk geven met een positieve uitstraling voor het centrum. Zo mogelijk kunnen delen van het tijdelijke groen, te zijner tijd een plek krijgen in een definitieve inrichting.

 • Zwerfvuil

Het zwerfvuil is een voortdurend aandachtspunt. Er wordt veel geïnvesteerd om het probleem van het zwerfvuil het hoofd te bieden. Veel waardering verdienen de jongeren, die in het kader van ‘beestenbende’ zich actief inzetten om het zwerfvuil op te ruimen.

Tegelijkertijd dient tegen overtredingen met betrekking tot het veroorzaken van zwerfvuil krachtiger te worden opgetreden. Om de eigenaren van illegaal gedumpt afval op te sporen is het zaak om de illegale dump te onderzoeken op adressen en namen, waarmee de overtreder kan worden opgespoord en geverbaliseerd. Het vervolgens regelmatig publiceren van foto’s van gedumpt afval, het aantal uitgedeelde processen-verbaal en boetes zal helpen om het aantal overtredingen terug te brengen en mensen meer bewust te maken van ongewenst gedrag. Burgerwaakzaamheid en samenwerking met de politie dient te worden gestimuleerd. Ook bij onze omliggende gemeenten.
Zwerfvuilactie
ABC lid Peter Hendriks: belangstelling en zorg voor de natuur

 • Duurzaamheid bevorderen 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het duurzaam inrichten van haar gebouwen. De gemeentelijke gebouwen dienen een toonbeeld van duurzaamheid te worden. Bij uit te voeren renovaties en nieuwbouw mogen investeringen voor duurzaamheid geen belemmering vormen.

Voor bedrijven die in de gemeente bouwen geldt een strikte hantering van het ‘convenant duurzaam bouwen’.

Programmapunten:

 • Ruimte geven aan startersleningen en bevorderen levensloop bestendig bouwen
 • Stimuleren van bouw huurwoningen in alle dorpskernen
 • De oprichting van energiecoöperaties stimuleren vanwege mogelijke besparingen op de energierekening van inwoners, en ter bevordering van duurzame energie
 • Aanleg van glasvezel
 • Meer recreatieve ontwikkeling van de Kraaijenbergse Plassen
 • Geen dichtstorten van Kraaijenbergse Plassen als nieuwe economische inkomstenbron
 • Minder regels en meer verantwoordelijkheid voor inwoners
 • Realisatie van een MFA in de Valuwe, zo mogelijk in de Sint Jozefkerk, met toegevoegde maatschappelijke functies
 • Het Homburgterrein inrichten als een flexibele groene omgeving met behoud van ruimte voor inpassing van bedrijven
 • Actiever optreden tegen overtredingen van zwerfvuil
 • Duurzaam bouwen, volgens het convenant ‘duurzaam bouwen’

 

Programma 4: kind, cultuur en sport

 • Uitnutten van combinatie onderwijs en sport – Merletcollege

Toegankelijk onderwijs op meerdere niveaus en in diverse richtingen in de directe regio vinden wij essentieel voor de ontwikkeling van onze jeugd. ABC is voorstander van de nieuwbouw van het Merletcollege aan de Groenendijkse Kampen. Nieuwbouw van het Merletcollege is noodzakelijk om de school een nieuwe impuls te geven. De school kan worden ingericht volgens de nieuwste inzichten en de locatie biedt zeer aantrekkelijke mogelijkheden voor het combineren van sport en onderwijs.

Het uitnutten van deze combinatie zal door ons sterk worden gestimuleerd: school, sportverenigingen en wijkbewoners moeten elkaar vinden om deze mooie locatie zo optimaal mogelijk te benutten niet alleen voor onderwijs en sport maar ook voor maatschappelijke doeleinden.

 • Brede school Padbroek

De bouw van de brede school/integraal kindcentrum in Padbroek gaat na een lange aanloop eindelijk van start. In overleg met schoolbestuur, wijkraad en potentiële gebruikers moet de school voortvarend uitgroeien tot een multifunctionele accommodatie voor de wijk. De gemeente moet dit proces actief faciliteren, stimuleren en begeleiden.

 • Promoten van technisch onderwijs in het Land van Cuijk

Het promoten van technisch onderwijs, bijvoorbeeld de metaalopleiding van het ROC en de Vakopleiding Techniek biedt kansen om onze jeugd een vak te laten leren. In samenwerking met het bedrijfsleven moet door een open houding en meedenken met scholen een klimaat ontstaan waarin onze scholen een uitdagend en passend onderwijsaanbod kunnen bieden. De gemeente Cuijk moet hierin meedenken met scholen en faciliteren, bijvoorbeeld door ondersteuning aan promotieactiviteiten, het bijeenbrengen van partners en een passend onderwijsbeleid. Ook mogelijkheden om met re-integratie middelen technische omscholing te volgen zodat talent wordt benut moeten worden opgepakt en gestimuleerd.
Technisch onderwijs
Promoten van technisch onderwijs

 • Alle kinderen doen mee

Voor kinderen die door financiële redenen niet kunnen deelnemen aan gangbare sociaal-maatschappelijke activiteiten op school en daarbuiten, zoals schoolreisjes en sport, moeten voldoende ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar blijven. De gemeente biedt participatiegelden, maar ook particuliere initiatieven zoals stichting Leergeld leveren een waardevolle bijdrage. Een pro-actieve samenwerking met particuliere initiatieven, actieve voorlichting en zo mogelijk het uitwisselen van gegevens om deze kinderen beter op te sporen is gewenst.

 • Versterking cultuurcluster in Centrum Cuijk

ABC wil zoeken naar creatieve definitieve oplossingen om het cluster van kunst en cultuur te versterken en te behouden in het Centrum van Cuijk. Bijvoorbeeld onderzocht kan worden of het koetshuis van de Paters Oblaten kan dienen om de beeldend kunstenaars en de werkgroep Archeologie een locatie te bieden waar zij blijvend kunnen werken en exposeren. Hierdoor zal het cultuur cluster in Cuijk versterkt worden en krijgt de “Cultuurstraat” een uitbreiding waar we trots op kunnen zijn.
Kerk
Versterking cultuurcluster en aandacht voor cultuurhistorische waarden

 • Aandacht voor cultuurhistorische waarden

De clustering van cultuur en musea in het centrum van Cuijk biedt een belangrijke meerwaarde voor inwoners, toerisme en recreatie. Echter er is meer dan alleen het Centrum van Cuijk wat interessant is op het gebied van cultuur. ABC is van mening dat er aandacht moet zijn voor alle cultuurhistorische waarden in de gemeente, naar voorbeeld van het Duits Lijntje. Maak een wandelroute langs historische panden, objecten en monumenten en leg hierin uit waarom deze cultuurhistorisch van belang zijn. Anticipeer op vragen en nieuwsgierigheid over Cuijk en haar rijke geschiedenis.

 • Herijking van subsidies (cultuur en sport) om de toegankelijkheid te waarborgen

Om de toegankelijkheid tot culturele en sport voorzieningen te waarborgen is een herijking van de gemeentelijke subsidies noodzakelijk. De discussie zal door ABC open worden gevoerd, wie en wat we willen subsidiëren en met welke doelstellingen. Voor ons staat vast dat niet iedere culturele of sportieve activiteit of instelling moet worden gesubsidieerd.

Wanneer de toegankelijkheid van bijvoorbeeld teamsport voor de jeugd of muziekonderwijs in het geding is en hiermee in een sociale doelstelling wordt voorzien moet de gemeente bijvoorbeeld door subsidies ondersteuning bieden.

 • Schouwburg

De verbouwing van de schouwburg is begonnen en wij zien uit naar de heropening in 2015. Wij zijn voorstander van een systeem waarin de Cuijkse inwoners voorrang of korting kunnen krijgen bij de kaartverkoop. Ook moet de schouwburg als ‘gemeenschapshuis’ makkelijk beschikbaar zijn voor kleine en grote culturele activiteiten. Het is verder van belang om de exploitatiekosten van de schouwburg goed te monitoren.

 • Sportbeleid

Voor ABC is sport een middel om de gezondheid en deelname aan de samenleving van met name jeugd en ouderen te bevorderen. De toegankelijkheid tot sportvoorzieningen, met name voor de minima, wordt gewaarborgd door een gepast gemeentelijk subsidiebeleid. Een actief sportbeleid is nodig om de diversiteit en kwaliteit in het sportaanbod te behouden.
Sport
Toegankelijke sportvoorzieningen

 • Zwemvaardigheid stimuleren

De zwemvaardigheid van de Cuijkse jeugd willen wij blijven stimuleren, dit kan echter wellicht ook op andere wijze dan door het subsidiëren van schoolzwemmen. Nederland is een waterland, ook de gemeente Cuijk is rijk aan water. Wij vinden dat alle Cuijkse kinderen goed moeten kunnen zwemmen. Wij stellen een onderzoek voor waarbij wordt gekeken naar de voordelen en eventuele kostenbesparing van een systeem waarbij kinderen die het zwemdiploma behalen een vergoeding krijgen, dit als alternatief voor het schoolzwemmen dat dan afgeschaft zou kunnen worden.

Programmapunten:

 • Optimale benutting van Merletcollege voor combinatie onderwijs, sport en maatschappelijke doeleinden
 • Stimuleren van basis, voortgezet en beroepsonderwijs door open houding en meedenken met scholen
 • Promoten van technisch onderwijs in het Land van Cuijk
 • Alle kinderen doen mee
 • Voortvarende start en uitbouw van brede school Padbroek
 • Zoeken naar creatieve definitieve oplossingen om het cultuur cluster in het centrum van Cuijk te versterken
 • Voordeel voor Cuijkse burgers bij de Schouwburg
 • Herijking van subsidies (cultuur en sport) om de toegankelijkheid te waarborgen
 • Aandacht voor cultuurhistorische waarden in de gemeente
 • Sport als middel om de gezondheid en participatie van met name jeugd en ouderen te bevorderen
 • Behoud van het brede sportaanbod
 • Stimulatie zwemvaardigheid jeugd, onderzoek naar alternatieven voor schoolzwemmen

 

Programma 5: maatschappelijke zaken

 • Maatwerk en zorgvuldigheid in de transities/kanteling van het sociale domein

De veranderingen in onze samenleving naar een participatiemaatschappij waar zelfredzaamheid voorop staat en hulp van de gemeente minder vanzelfsprekend wordt hebben ook gevolgen voor onze gemeente. Met de transities en kanteling in de jeugdzorg, participatiewet en WMO wordt er meer gevraagd van burgers en wordt de gemeente eindverantwoordelijk. Maatwerk en zorgvuldigheid in de uitvoering van deze transities staan centraal bij ABC.

Meer zelfredzaamheid en ondersteuning door vrijwilligers of naasten is gevraagd om de bezuinigingen en veranderingen die landelijk worden opgelegd op te vangen. Meedoen met en voor de samenleving is echter ook een betekenisvolle taak waarvan wij hopen dat deze door velen zal worden opgepakt.
transitie
Kanteling van het sociale domein (uit visie transitie AWBZ Brabant Noordoost-oost)

 • Minimabeleid als zorgplicht; sociaal vangnet behouden

Voor ABC is het in stand houden van een sociaal vangnet essentieel. Er zijn burgers die zelfredzaam zijn,  ondersteuning kunnen organiseren of een voorziening (mede) kunnen betalen. Maar voor hen die hier niet toe in staat zijn moet de gemeente een sociaal vangnet, bijvoorbeeld in de vorm van individuele bijzondere bijstand, beschikbaar houden.

Ook het tijdig evalueren en zo nodig bijstellen van beleid in het sociaal domein is een vereiste.

 • Faciliteren en ondersteunen van sociale buurtnetwerken, vrijwilligers en mantelzorgers 

Het faciliteren en ondersteunen van sociale buurtnetwerken en wijkteams kan er mede toe bijdragen dat een laagdrempelige vorm van hulp ontstaat waar zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en zorg voor naasten voorop staat. Een meldpunt burenzorg waar verontruste inwoners kunnen aangeven wie misschien ondersteuning nodig heeft kan een rol in spelen in de identificatie van zorgmijders.

In het hele proces van de kanteling is een adequate ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers essentieel.
Valuwe
Inzet van vrijwilligers in revitalisering Valuwe

 • Deskundige ‘keukentafel gesprekken’ met oog voor het individu

Bij het bepalen van de zorgvraag staat ‘het keukentafel gesprek’ centraal. Een deskundige uitvoering met oog voor maatwerk en het individu is hier van belang. In eerste instantie zal een dergelijk gesprek waarschijnlijk door een professional (in dienst) van de gemeente gevoerd worden. Wij zijn van mening dat, indien gewenst door zorgvragers, dit gesprek in tweede instantie ook moet kunnen worden gevoerd met een onafhankelijke partij. ABC is voorstander van een ombudsmanfunctie voor deze ‘keukentafel gesprekken’.

 • Benutten van talenten 

Van uitkeringsgerechtigden wordt in de nabije toekomst een bijdrage in de vorm van een tegenprestatie verlangd, indien de Eerste en Tweede kamer akkoord gaan met het wetsvoorstel. Het gaat hier om maatschappelijk nuttige activiteiten. ABC hecht aan een zorgvuldige invoering van deze tegenprestatie in onze gemeente. Betaald werk mag niet worden verdrongen en er moet serieus rekening worden gehouden met de persoonlijke wensen en kwaliteiten van personen. Ook hier is maatwerk van groot belang.

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, biedt de tegenprestatie juist een kans en kunnen de talenten van deze personen worden benut. Participatie, het meedoen in de samenleving voor personen met een beperking of uitkering, zal kunnen toenemen.

ABC wil graag dat de mogelijkheid van een Repair Café waar vrijwilligers reparaties voor inwoners verrichten en hun kennis overdragen, wordt onderzocht als een mogelijke vorm van tegenprestatie en het benutten van talenten in de gemeente Cuijk.

 • Actieve voorlichting ten aanzien van regelgeving, uitvoering en maatwerk van de kanteling

De informatie en voorlichting over welke vormen van maatwerk de gemeente hulpvragers kan bieden moet helder en eenvoudig beschikbaar zijn, via onder andere de ‘1-loket functie’ van de gemeente. Via de website moet met eenvoudige zoekwoorden de juiste informatie gevonden kunnen worden. Het is ook gewenst dat er proactief wordt gecommuniceerd met de doelgroepen, bijvoorbeeld door het verspreiden van folders en geven van mondelinge toelichtingen bij multifunctionele accommodaties, wijkcentra en huisbezoeken.

 • Ondersteuning van ouderen in hun leefomgeving

Nu het risico groter wordt dat ouderen in een isolement belanden is het van evident belang dat deze groep alle aandacht krijgt en begeleid wordt in maatschappelijke en eventueel financiële problemen. Naast professionele ondersteuners dienen ook gewone burgers geactiveerd te worden om op te treden, of tenminste een signaal af te geven over aangetroffen situaties.

Multifunctionele accommodaties, mits bereikbaar voor de ouderen in lichamelijke of financiële zin, kunnen een belangrijke functie gaan vervullen bij de zorg voor welzijn van ouderen.

 • Buurtbemiddeling promoten

In het kader van het verder versterken van de sociale structuur en meer zelfredzaamheid willen wij buurtbemiddeling verder promoten. Voorafgegaan door een goede communicatie richting bevolking, kan vanuit wijk- en dorpsraden een aanbod gedaan worden richting bewoners over eventuele steun bij bemiddeling bij lichtere conflicten. Als duidelijk is welke middelen, mogelijkheden en contacten deze bemiddelaars hebben, zal waarschijnlijk meer gebruik gemaakt gaan worden van deze mogelijkheid.

De gemeente en/of de politie zullen de bemiddelaars moeten trainen om allerlei problemen aan te kunnen en om oplossingsgericht te denken. Ook zal de bemiddelaar de-escalerend kunnen optreden om geweldsituaties te kunnen hanteren.

 • Achterstanden in taalvaardigheid terugbrengen

ABC wil achterstanden in taalvaardigheid terugdringen in samenwerking met IBN. Hierbij zijn met name vrouwen van immigranten nog steeds een aandachtsgroep. Het spreken en begrijpen van het Nederlands is de eerste stap in de richting van meer integratie in de samenleving.

 • Realisatie iDop projecten voortvarend uitvoeren

Op initiatief en door inzet van ABC is geld vrij gemaakt voor iDop (integraal Dorpontwikkelingsplan)-investeringen. Dat heeft geleid tot prachtige leefbaarheidsprojecten in dorpen en wijken. Wij zien erop toe dat de tot nu toe gereserveerde middelen nog worden ingezet voor komende projecten.
Beers
Uitvoering iDop plannen

 • Behoud voorzieningen dorpen, met open oog voor verandering

De integrale dorpsontwikkelingsplannen uit de kerkdorpen zijn vastgesteld door de gemeenteraad en zullen de komende jaren worden uitgevoerd. Van groot belang daarbij is dat het proces van burgerparticipatie, zoals dat ook het geval is geweest bij de opstelling van de iDop-plannen, wordt voortgezet. Initiatieven vanuit de dorps- en wijkraden, gericht op behoud en verbetering van de leefbaarheid, moeten met kracht worden ondersteund. Zelfwerkzaamheid door bewoners zien wij als een belangrijke bijdrage om voorzieningen zoveel mogelijk te behouden.

 • Krachtige dorps- en wijkraden

In het kader van de samenwerking tussen de vijf gemeenten Land van Cuijk is het nodig en nuttig de dorps- en wijkraden meer en meer te gaan zien als het contactpunt voor de gemeente politiek, zeker als er een herindeling gaat komen. De politiek komt anders ver van de kiezer af te staan. Dit gezegd hebbend, dient er wel een soort scholingsinstrument te komen waar de dorps- en wijkraden tegelijk en afzonderlijk ondersteund worden in de vorming en uitvoering.

Willen wij burgerparticipatie serieus nemen dan is het van belang om niet alleen samen met de inwoners verantwoordelijkheid te dragen maar inwoners ook medezeggenschap te geven over de daarmee samenhangende financiële budgetten.
Met name in de openbare ruimte zijn hiervoor goede mogelijkheden. Zo kan er o.a. gedacht worden aan  het  onderhouden van plantsoenperken en het  opruimen van zwerfafval.

Programmapunten:

 • Maatwerk en zorgvuldigheid in de transities/kanteling van het sociale domein (WMO, jeugdzorg, participatiewet)
 • Minimabeleid als zorgplicht; sociaal vangnet behouden
 • Faciliteren en ondersteunen van sociale buurtnetwerken, vrijwilligers en mantelzorgers
 • Deskundige ‘keukentafel gesprekken’ met oog voor het individu
 • Benutten van talenten
 • Actieve voorlichting ten aanzien van regelgeving, uitvoering en maatwerk van de kanteling
 • Ondersteuning van ouderen in hun leefomgeving
 • Buurtbemiddeling promoten
 • Achterstanden in taalvaardigheid terugbrengen
 • Realisatie iDop projecten voortvarend uitvoeren
 • Behoud voorzieningen dorpen, met open oog voor verandering
 • Krachtige dorps- en wijkraden

Algemeen Belang Cuijk

 

Open, Onafhankelijk, Sociaal