Terugblik juni 2010-juni 2012

Algemeen Belang Cuijk is met enthousiasme en ambitieus gestart met de samenwerking met VVD , D’66 en PLC. Samen is er een coalitie convenant opgesteld, waarvan de ambitie afstraalde. Wij wilden een bestuurlijke vernieuwing als een van de eerste zaken aanpakken. Als dit punt opgelost zal zijn, is het ook makkelijker om andere zaken beter aan te pakken. De ambtelijke organisatie wordt klantgerichter, wij communiceren beter en beter op tijd. Een reeks van plannen zijn halverwege onze regeerperiode reeds gehaald, in % uitgedrukt, zitten we nu op 85% en hebben nog anderhalf jaar te gaan om het restant op te lossen. (meer…)

Reactie op het negatieve bericht over PLC

Het is bijzonder jammer dat PLC de gelederen niet gesloten heeft kunnen houden. Het resultaat van wat rimpelingen in de onderlinge verhoudingen binnen de partij, heeft de opponenten er toe gebracht om de contacten te verbreken.
Dit impliceert uiteraard niet dat de uitgangspunten van de partij worden losgelaten. Als uitgangspunt geldt de bij het aantreden van dit college afgesproken uitgangspunten. Daaraan verandert niets. Het uitgangspunt is dat er een vier partijen coalitie is gevormd waar PLC deel van uitmaakt.
Dat geldt dus nu nog.
Dat de ongelukkige omstandigheid opgeld doet dat zowel de wethouder van PLC als een raadslid zich gedwongen voelen buiten de partij PLC te treden is bijzonder te betreuren, maar wel onontkoombaar.

De door het college ingeslagen weg, blijft zonder aanpassingen of aanvullingen, het uitgangspunt voor de komende resterende zittingsperiode tot 2014. (meer…)

Kadernota 2013

Tijdens de kadernota 2013 heeft ABC aandacht gevraagd voor het verloop en de gevolgen van de wijzigingen op sociaal gebied in Cuijk. Wij blijven ons inzetten voor een goed sociaal klimaat in Cuijk, met oog voor eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid maar ook met voldoende ondersteuning voor hen die het zelf niet redden. Onze motie waarin wij oproepen om een budget achter de hand te houden om de scherpe kantjes van bezuinigingen weg te kunnen vijlen werd gesteund door de hele raad.
Wij hebben het college gevraagd om het WMO loket goed te laten functioneren zodat u met uw vragen geholpen wordt. Wij verwachten dat onze gemeente adequate dienstverlening biedt met oog voor het menselijke aspect en juist kijkt naar kansen die benut kunnen worden. Ook ouderenzorg, wonen voor starters en ouderen, ruimtelijke ontwikkeling blijven belangrijke thema’s voor ABC. Lees hieronder onze volledige bijdrage.


1e termijn Kadernota 28 juni 2012

Voorzitter, in de nu voorliggende kadernota zijn de keuzes beperkt. In 2011 hebben we als raad besloten tot ingrijpende bezuinigingen waarvan de meeste inmiddels zijn doorgevoerd. (meer…)