Zondag openstelling winkels

Raad 9 september 2013 - Discussie zondag openstelling winkels.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Cuijk heeft besloten om de zondagsopenstelling van alle winkels toe te staan en dus ontheffing te verlenen. ABC was en is het hier niet mee eens. Net zoals eerder vinden wij het belang van kleine ondernemers groter dan liberalisering van de markt. Kleine zelfstandigen verliezen waarschijnlijk omzet als zij dicht blijven en concurrerende grotere winkels met personeel wel openen. De leefbaarheid zal in het geding komen als bijvoorbeeld de supermarkt in Haps dicht zou moeten. Of als de kleine zelfstandigen in het Centrum het niet meer kunnen bolwerken, verlies aan diversiteit, niet gewenst. Ook een dag rust voor omwonenden en personeel daar hechten wij als ABC sterk aan. Een dag voor ontspanning, familie en/of activiteiten in clubverband.

De huidige regeling met 12 zondagsopeningen voor winkels, dan zijn de meeste winkels ook echt open en kan de ondernemersvereniging er een leuke dag van maken, en het open zijn op alle zondagen van 1 supermarkt (voor de vergeten boodschap etc) was en is voor ABC voldoende.

Reden om weer tegen dit voorstel te stemmen. Waar eerder een meerderheid van de raad tegen deze verruimde openstelling was, is de mening van een aantal (PLC en PvdA) nu helaas anders.

Kadernota 2014

 

Op donderdag 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad o.a. de Kadernota 2014 besproken.
Lees hieronder de eerste termijn van de Kadernota 2014 van de fractie Algemeen Belang Cuijk.

Eerste termijn kadernota 27 juni 2013

Voorzitter, in de thans voorliggende kadernota zijn de keuzes wederom beperkt. Wel mogen wij vaststellen dat het gevoerde beleid, bezuinigingen en verstandig omgaan met de grondproblematiek inzake bouwen ons nu brengen tot een sluitende begroting, tot dat de uitkomsten van de meicirculaire ons bereikten. Toch onze complimenten voor het door dit college gevoerde beleid. Echter de vooruitblik noodzaakt ons, inderdaad samen met u, te bezien waar we beleid om kunnen buigen zodat het dreigend tekort in 2017 omgebouwd kan worden naar een positief getal. Wij zien uit naar de door u voor te stellen wijzigingen. Wel vragen we u om alert te blijven in uw voorstellen op de scherpe kanten van de landelijke bezuinigingen op het gebied van WMO zoals  huishoudelijke hulp. Zelfredzaamheid  in dit kader is nodig maar ook het sociale vangnet moet er zijn. (meer…)

IDop middelen toegekend!

Tijdens de raadsvergadering van maandag 22 april jl. is raadsbreed steun gegeven aan het voorstel van het college om 2,5 miljoen euro te besteden aan projecten die de leefbaarheid in wijken en dorpen van de gemeente Cuijk vergroten. Geld voor fysieke investeringen, zoals pleinen, paden en accommodaties maar ook middelen voor onderzoeken die de sociale structuur in kaart brengen en verhogen. Op initiatief van ABC is dit voorstel in 2011 ingebracht en met veel inzet van alle dorps en wijkraden zijn er nu mooie voorstellen die tot uitvoer kunnen komen. Dorpen en wijken gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet.
Lees onze volledige bijdrage hieronder. (meer…)