Begroting 2014

Algemene  beschouwing Programmabegroting 2014

In november heeft ABC de begroting van de gemeente Cuijk goedgekeurd. Met toezeggingen van het college hebben wij onze oproepen voor een spoedige realisatie van de multifunctionele accommodatie in de Valuwe, het heffen van liggeld voor plezierboten, subsidie voor Radio Rivierstad en de visie voor een compact Centrum ingetrokken. Het college kwam aan onze wensen tegemoet. Ons amendement over het minder verhogen van de OZB werd helaas niet voldoende gesteund en is ook ingetrokken. We zijn tevreden over de meeste plannen van het college maar hebben ook zorgen betreffende een aantal plannen, met name betreffende de transities op het sociale domein. Lees hieronder onze complete bijdrage: (meer…)

Begroting 2013

Op donderdag 8 november 2012 heeft de gemeenteraad de begroting van 2013 besproken.
Lees hieronder de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, ik wil beginnen met dank uit te spreken voor de hulp die geboden is tijdens de carrousel, dit heeft ons goed geholpen met de voorbereiding bij het behandelen van de programma begroting. Als er meer partijen van deze geboden gelegenheid gebruik hadden gemaakt waren er wellicht niet zoveel schriftelijke vragen gesteld. Dat had in elk geval de efficiency in de werkorganisatie goed gedaan.

Voorzitter, we mogen constateren dat een reeks van wezenlijke zaken de plantafel voorbij zijn en dat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan de uitvoering van die plannen. Het hart van de Valuwe kan daadwerkelijk weer gaan kloppen, met de komst van de nieuwe supermarkt, als ontmoetingsplaats voor de inwoners van de Valuwe die er dan hun boodschappen kunnen gaan doen. Zo wordt er ook gewerkt aan een opknap beurt in de wijk Padbroek.
De I-Dop plannen in St. Agatha en Vianen zijn nagenoeg gerealiseerd en het is prachtig te noemen wat daar door u, de ambtenaren en niet te vergeten de inwoners van die kernen is gepresteerd. Een goed voorbeeld van samenwerken tussen bestuurders en inwoners. Een goede manier van inzetten van financiële middelen en menskracht. (meer…)

Algemene Beschouwing Programma begroting 2013

(publicatie in de Maasdriehoek)

Beste inwoners van de gemeente Cuijk, onlangs op donderdag 8 november 2012, hebben wij (ABC) als onderdeel van uw gemeenteraad de begroting voor 2013 goedgekeurd. We hebben onze zorg uitgesproken over de maatregelen die men in Den Haag treft, zeker op het gebied van het sociale terrein. Denk aan AWBZ , WMO, Ziektekostenpremie, Hypotheekaftrek. Uw gemeenteraad heeft in elk geval voor 2014 ( en ook verdere jaren) een aanzienlijk bedrag opzij gezet om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Als er mensen zijn binnen onze gemeente die echt in de knel dreigen te komen, dan kunnen zij daarmee geholpen worden. Waar ABC zich ook zorgen over maakt, zijn een aantal grote projecten die nog op stapel staan, zoals de Schouwburg, Dommelsvoort en het regionale bedrijventerrein.

Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden, zoals de komst van een randweg in Haps, en gereserveerde gelden voor de leefbaarheidsimpuls. Op 14 januari 2013, zullen de wijk- en dorpsraden hun leefbaarheidsprojecten presenteren, om zo mee te dingen naar de beschikbare financiën om hun projecten te kunnen verwezenlijken.

Het weerstandsvermogen van onze gemeente is sterk genoeg om de risico’s die we lopen af te
dekken. De toezegging dat er serieus gekeken gaat worden naar de mogelijkheden om wellicht te komen tot aanleg van een glasvezelnetwerk verheugt ons. De verhoging van de OZB is beperkt. Als het aan ABC had gelegen dan hadden we het met nog minder verhoogd. Voor de toekomst zullen wij er voor blijven waken dat de OZB niet gaat uitstijgen boven de ontwikkeling van de gezinsinkomens. Wij vragen het college de ingeslagen weg te vervolgen, waakzaam te blijven op de kosten en de lastendruk voor onze inwoners, en wensen hun daarbij alle succes.