Samen met u aan de slag – Begroting 2015

In de afgelopen begrotingsbehandeling heeft Algemeen Belang Cuijk een verdere stap gezet om samen met u, inwoner van onze gemeente, meer te bereiken. Bijvoorbeeld door in te stemmen met privatisering van het onderhoud van sportvelden kunnen sportverenigingen geld van de gemeente ontvangen voor onderhoud van de velden. Voor de gemeente is dit goedkoper en voor sportverenigingen interessant omdat zij door eigen inzet hier geld aan over kunnen houden. Ook in het beheer van het openbaar groen kunt u, als wijkbewoner, worden gevraagd om mee te helpen. Dit is geen bezuiniging maar een kans om een wijk mooier aan te kunnen kleden dan zonder deze eigen inzet.

Bezuinigingen waren in deze begrotingsbehandeling wel een belangrijk punt van aandacht. Helaas moeten we bezuinigen, om geld vrij te maken voor nieuwe plannen en om geld beschikbaar te hebben als de veranderingen op het sociaal domein zoals de WMO en jeugdzorg meer gaan kosten dan verwacht. We hebben daarom afgesproken dat we komend jaar kritisch gaan kijken naar de subsidies die we uitgeven als gemeente. We willen vaststellen waarom we instellingen en verenigingen subsidiëren, wat willen we hiermee bereiken. Een belangrijke discussie waarbij ook u moet kunnen meedenken.

Niet alle voorgestelde bezuinigingen hadden onze instemming. Het consultatiebureau in Haps, het hertenkamp, de kinderboerderij, stedenbanden, presentiegeld voor de kunstcommissie, kleine projectsubsidies zijn zaken die mede door ABC zijn behouden. We hebben lastenverhogingen beperkt, we blijven een van de goedkoopste gemeenten van Nederland. (meer…)

Begroting 2015

Op maandag 10 november 2014 heeft de gemeenteraad de begroting van 2015 besproken.
Lees hieronder de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, deze begrotingsbehandeling is een bijzondere voor het eerst is onze meerjaren begroting niet sluitend bij de presentatie en moeten wij samen instemmen met bezuinigingen om wel een sluitende begroting te krijgen. Een lastig proces want bezuinigen doet altijd ergens pijn, maar hierin nemen wij wel onze verantwoordelijkheid. We zijn tevreden dat u ons meerdere opties heeft voorgelegd zodat we echt nog iets kunnen kiezen. Na de kadernota kwamen een aantal gunstige ontwikkelingen op ons af waardoor met name de perspectieven van 2017 en verder er weer goed uitzien, we houden dan slechts een tekort van ca. 250.000 euro over als we nu niets zouden doen. Moeten we dan nu nog wel voor 1,3 miljoen euro bezuinigen kunnen we ons afvragen?

ABC vindt van wel, want door dit proces worden we nu gedwongen om zeer kritisch te kijken naar onze uitgaven en inkomsten. Met name de herijking van subsidies is een proces wat doorgang moet vinden. We willen met elkaar vaststellen wat voor een gemeente wij willen zijn en waarom we instellingen en verenigingen subsidiëren, wat is ons doel, wat willen we hiermee bereiken voor onze inwoners. Een belangrijke discussie waarbij ook onze inwoners moeten kunnen meedenken. De hoogte van de bezuiniging die dit zal opleveren is lastig in te schatten, wie weet komen we tot de conclusie dat er zelfs geld bij moet? (meer…)

Begroting 2014

Algemene  beschouwing Programmabegroting 2014

In november heeft ABC de begroting van de gemeente Cuijk goedgekeurd. Met toezeggingen van het college hebben wij onze oproepen voor een spoedige realisatie van de multifunctionele accommodatie in de Valuwe, het heffen van liggeld voor plezierboten, subsidie voor Radio Rivierstad en de visie voor een compact Centrum ingetrokken. Het college kwam aan onze wensen tegemoet. Ons amendement over het minder verhogen van de OZB werd helaas niet voldoende gesteund en is ook ingetrokken. We zijn tevreden over de meeste plannen van het college maar hebben ook zorgen betreffende een aantal plannen, met name betreffende de transities op het sociale domein. Lees hieronder onze complete bijdrage: (meer…)

Begroting 2013

Op donderdag 8 november 2012 heeft de gemeenteraad de begroting van 2013 besproken.
Lees hieronder de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, ik wil beginnen met dank uit te spreken voor de hulp die geboden is tijdens de carrousel, dit heeft ons goed geholpen met de voorbereiding bij het behandelen van de programma begroting. Als er meer partijen van deze geboden gelegenheid gebruik hadden gemaakt waren er wellicht niet zoveel schriftelijke vragen gesteld. Dat had in elk geval de efficiency in de werkorganisatie goed gedaan.

Voorzitter, we mogen constateren dat een reeks van wezenlijke zaken de plantafel voorbij zijn en dat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan de uitvoering van die plannen. Het hart van de Valuwe kan daadwerkelijk weer gaan kloppen, met de komst van de nieuwe supermarkt, als ontmoetingsplaats voor de inwoners van de Valuwe die er dan hun boodschappen kunnen gaan doen. Zo wordt er ook gewerkt aan een opknap beurt in de wijk Padbroek.
De I-Dop plannen in St. Agatha en Vianen zijn nagenoeg gerealiseerd en het is prachtig te noemen wat daar door u, de ambtenaren en niet te vergeten de inwoners van die kernen is gepresteerd. Een goed voorbeeld van samenwerken tussen bestuurders en inwoners. Een goede manier van inzetten van financiële middelen en menskracht. (meer…)

Algemene Beschouwing Programma begroting 2013

(publicatie in de Maasdriehoek)

Beste inwoners van de gemeente Cuijk, onlangs op donderdag 8 november 2012, hebben wij (ABC) als onderdeel van uw gemeenteraad de begroting voor 2013 goedgekeurd. We hebben onze zorg uitgesproken over de maatregelen die men in Den Haag treft, zeker op het gebied van het sociale terrein. Denk aan AWBZ , WMO, Ziektekostenpremie, Hypotheekaftrek. Uw gemeenteraad heeft in elk geval voor 2014 ( en ook verdere jaren) een aanzienlijk bedrag opzij gezet om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Als er mensen zijn binnen onze gemeente die echt in de knel dreigen te komen, dan kunnen zij daarmee geholpen worden. Waar ABC zich ook zorgen over maakt, zijn een aantal grote projecten die nog op stapel staan, zoals de Schouwburg, Dommelsvoort en het regionale bedrijventerrein.

Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden, zoals de komst van een randweg in Haps, en gereserveerde gelden voor de leefbaarheidsimpuls. Op 14 januari 2013, zullen de wijk- en dorpsraden hun leefbaarheidsprojecten presenteren, om zo mee te dingen naar de beschikbare financiën om hun projecten te kunnen verwezenlijken.

Het weerstandsvermogen van onze gemeente is sterk genoeg om de risico’s die we lopen af te
dekken. De toezegging dat er serieus gekeken gaat worden naar de mogelijkheden om wellicht te komen tot aanleg van een glasvezelnetwerk verheugt ons. De verhoging van de OZB is beperkt. Als het aan ABC had gelegen dan hadden we het met nog minder verhoogd. Voor de toekomst zullen wij er voor blijven waken dat de OZB niet gaat uitstijgen boven de ontwikkeling van de gezinsinkomens. Wij vragen het college de ingeslagen weg te vervolgen, waakzaam te blijven op de kosten en de lastendruk voor onze inwoners, en wensen hun daarbij alle succes.