Samen Sterk – Begroting 2016

Positief, dat is in één woord wat Algemeen Belang Cuijk vindt van de begroting en de voornemens van het college. Na vorig jaar nog te moeten bezuinigen ziet vanaf dit jaar de begroting er weer gunstig uit. We blijven een gemeente met één van de laagste gemeentelijke lasten. Door een amendement van ABC is de verhoging van de onroerende zaak belasting (OZB) zo klein mogelijk gehouden, in plaats van 2% slechts 1,57%. Dat is een klein verschil, maar het principe dat we voor u lastenverzwaring zoveel mogelijk proberen te beperken, daar houden we ons aan.

Samen maken we ons sterk om voor u een goed en sociaal leefklimaat te behouden. Krantenkoppen leiden soms tot de vraag, en hoe gaat het hier in Cuijk met de zorg? Dan zijn wij erg tevreden dat we kunnen zeggen, in Cuijk doen we het goed. Bijvoorbeeld, is er in andere plaatsen sprake van opstapplaatsen voor het vervoer van leerlingen met een beperking, of wordt de huishoudelijke hulp zonder gesprek zomaar geschrapt, in Cuijk zijn deze zaken niet aan de orde. Er wordt maatwerk geleverd, het college staat open voor een constructieve dialoog en zoekt bij optredende problemen actief naar oplossingen.

Voor een goed en sociaal leefklimaat is het van belang dat er voldoende woningen voor jongeren en ouderen zijn, ook in de kernen; dat voorzieningen in stand blijven door creatieve oplossingen; dat er een aantrekkelijk centrum ontstaat; dat er voldoende mogelijkheden zijn voor ontspanning, sport en recreatie; dat vrijwilligers en mantelzorgers gewaardeerd en ondersteund worden; dat we naar uw mening luisteren en u betrekken in besluiten. Maar ook gewoon heel belangrijk: dat er werk is. Aandachtspunten waar wij het college scherp in houden door hier kritisch naar te blijven vragen, én waar inderdaad ook hard aan gewerkt wordt.

Onze volledige bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling leest u hieronder.

Begroting 2016

Op maandag 9 november 2015 heeft de gemeenteraad de begroting van 2016 besproken.

Voorzitter, was de begroting vorig jaar nog lastig omdat deze niet sluitend was en wij beslissingen moesten nemen over bezuinigingen, dit jaar met de begroting voor 2016 is het eigenlijk een “makkie”.  Financieel staan we er als gemeente weer goed voor. Met een tekort van ca. 90.000 euro voor 2016, maar daarna overschotten van ca. 500.000 euro per jaar ziet Algemeen Belang Cuijk de toekomst zonnig in. We zijn het met u eens dat we inderdaad nog wel voorzichtig moeten omgaan met nieuw beleid. En ook de stand van onze reserves vinden wij nu op een punt beland waarvan we zeggen, hier moeten we niet meer te gemakkelijk uit putten. Natuurlijk reserves zijn er om moeilijke tijden te overbruggen, en daarvoor hebben we ze ook gebruikt, wensen als de schouwburg, randweg Haps maar ook extra middelen voor de leefbaarheid in de dorpen werden hierdoor mogelijk. Voor nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld de Centrumplannen willen we u echter meegeven dat we hier niet voor willen putten uit onze reserves. Begrotingsoverschotten moeten worden ingezet als er eventueel extra middelen echt nodig blijken te zijn voor dit plan. (meer…)

Vluchtelingenopvang en Herindeling Land van Cuijk

Tijdens, en voorafgaand aan de begrotingsbehandeling was er ook aandacht voor de vluchtelingenopvang en Herindeling Land van Cuijk.

Vluchtelingenopvang

Wat betreft vluchtelingen daar is Algemeen Belang Cuijk helder in: deze kunnen we niet in de kou laten staan, letterlijk. Natuurlijk is er ook bij ABC aandacht voor dat we dit probleem niet direct in onze gemeente en zelfs landelijk kunnen oplossen, dat dit Europees overleg nodig heeft, een betere opvang in de eigen regio en het beperken van mensensmokkel. Maar vanuit humaan en sociaal oogpunt vindt ABC: “hier moeten we elkaar gewoon helpen.”
(meer…)

Samen met u aan de slag – Begroting 2015

In de afgelopen begrotingsbehandeling heeft Algemeen Belang Cuijk een verdere stap gezet om samen met u, inwoner van onze gemeente, meer te bereiken. Bijvoorbeeld door in te stemmen met privatisering van het onderhoud van sportvelden kunnen sportverenigingen geld van de gemeente ontvangen voor onderhoud van de velden. Voor de gemeente is dit goedkoper en voor sportverenigingen interessant omdat zij door eigen inzet hier geld aan over kunnen houden. Ook in het beheer van het openbaar groen kunt u, als wijkbewoner, worden gevraagd om mee te helpen. Dit is geen bezuiniging maar een kans om een wijk mooier aan te kunnen kleden dan zonder deze eigen inzet.

Bezuinigingen waren in deze begrotingsbehandeling wel een belangrijk punt van aandacht. Helaas moeten we bezuinigen, om geld vrij te maken voor nieuwe plannen en om geld beschikbaar te hebben als de veranderingen op het sociaal domein zoals de WMO en jeugdzorg meer gaan kosten dan verwacht. We hebben daarom afgesproken dat we komend jaar kritisch gaan kijken naar de subsidies die we uitgeven als gemeente. We willen vaststellen waarom we instellingen en verenigingen subsidiëren, wat willen we hiermee bereiken. Een belangrijke discussie waarbij ook u moet kunnen meedenken.

Niet alle voorgestelde bezuinigingen hadden onze instemming. Het consultatiebureau in Haps, het hertenkamp, de kinderboerderij, stedenbanden, presentiegeld voor de kunstcommissie, kleine projectsubsidies zijn zaken die mede door ABC zijn behouden. We hebben lastenverhogingen beperkt, we blijven een van de goedkoopste gemeenten van Nederland. (meer…)

Begroting 2015

Op maandag 10 november 2014 heeft de gemeenteraad de begroting van 2015 besproken.
Lees hieronder de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, deze begrotingsbehandeling is een bijzondere voor het eerst is onze meerjaren begroting niet sluitend bij de presentatie en moeten wij samen instemmen met bezuinigingen om wel een sluitende begroting te krijgen. Een lastig proces want bezuinigen doet altijd ergens pijn, maar hierin nemen wij wel onze verantwoordelijkheid. We zijn tevreden dat u ons meerdere opties heeft voorgelegd zodat we echt nog iets kunnen kiezen. Na de kadernota kwamen een aantal gunstige ontwikkelingen op ons af waardoor met name de perspectieven van 2017 en verder er weer goed uitzien, we houden dan slechts een tekort van ca. 250.000 euro over als we nu niets zouden doen. Moeten we dan nu nog wel voor 1,3 miljoen euro bezuinigen kunnen we ons afvragen?

ABC vindt van wel, want door dit proces worden we nu gedwongen om zeer kritisch te kijken naar onze uitgaven en inkomsten. Met name de herijking van subsidies is een proces wat doorgang moet vinden. We willen met elkaar vaststellen wat voor een gemeente wij willen zijn en waarom we instellingen en verenigingen subsidiëren, wat is ons doel, wat willen we hiermee bereiken voor onze inwoners. Een belangrijke discussie waarbij ook onze inwoners moeten kunnen meedenken. De hoogte van de bezuiniging die dit zal opleveren is lastig in te schatten, wie weet komen we tot de conclusie dat er zelfs geld bij moet? (meer…)