Algemene beschouwingen voor de Begroting 2017

Raadsvergadering 7 november 2016:

Voor Algemeen Belang Cuijk was deze begrotingsvergadering een moment om ook even stil te staan bij de mensen die zich inzetten, via de lokale politiek, voor Cuijk. Na het onverwachte overlijden onlangs van ons raadslid Tonnie Geboers werd bij de begrotingsvergadering zijn opvolger geïnstalleerd, Roy Heijsterman uit St. Agatha. Samen proberen we het zo goed mogelijk voor u te doen. Voor ABC is hierbij belangrijk: een sociaal beleid met oog voor de persoon, leefbaarheid, en een gezond financieel beleid.

Sociaal beleid: we zijn tevreden hoe dit in Cuijk wordt aangepakt, met persoonlijk maatwerk. De gemeente Cuijk scoort in de top 10 van de landelijke ranking betreft tevredenheid over de WMO, een resultaat waar we trots op zijn. Dat we het goed doen wil overigens niet zeggen dat het niet nog beter kan, we blijven het college hier scherp in volgen.
Leefbaarheid: hier is voor ons een fijne plek om te wonen en het behoud van voorzieningen in de kernen en wijken belangrijk. Niet ten koste van alles, zo reëel zijn we ook, maar wel in dialoog met u kijken wat er kan. Een goed voorbeeld is het behoud van de kinderboerderij in de Valuwe. ABC wethouder Gerard Stoffels en de beheersstichting zetten zich samen hiervoor in. Met een beperkte investering en extra inzet van vrijwilligers heeft de kinderboerderij weer een toekomst.
Gezond financieel beleid: ook dit jaar is de lastenverhoging voor u weer beperkt gebleven. Slechts met 2% wordt de OZB verhoogd. Cuijk blijft zo één van de goedkoopste gemeenten van het land.
Door onze inzet tijdens de begrotingsbehandeling wordt er volgend jaar ook geld gereserveerd en een plan gemaakt om “irritante drempels” aan te kunnen pakken. Wel in overleg met u, want wat voor de één een “irritante drempel” is, geeft een ander juist een veilig gevoel. Ook is een vertraging van de opknapbeurt van de Padbroek door ABC ongedaan gemaakt. Verder hebben wij een verhoging van de toeristenbelasting voorkomen, Cuijk moet aantrekkelijk blijven voor toeristen. Ook vinden wij het belangrijk om meer te doen met het Romeins verleden in Cuijk. Ziet u het al voor u: een opgraving van de Romeinse brugpijlers vastgelegd onder een glazen plaat?

Onze volledige bijdrage uitgesproken tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november vindt u hieronder. Wilt u ons zaken melden of met ons in gesprek gaan: mail naar raadslid.helmapluk@cuijk.nl of info@ABC.nl

Begroting 2017 – Mensenwerk

Op maandag 7 november 2016 heeft de gemeenteraad de begroting van 2017 besproken.
Lees hieronder de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, de titel die ik dit jaar aan mijn algemene beschouwingen heb meegegeven is “Mensenwerk”. In een periode waarin we ons makkelijk laten leiden door details in de begroting wil ik toch even stilstaan bij het feit dat het werk van deze begroting door mensen wordt gedaan en dat eenieder dit doet met de beste bedoelingen. In de aanloop naar deze begroting zorgden de mensen om ons heen voor een perspectief waardoor je ook even kijkt naar wat is er nu echt belangrijk. Het vertrek door ziekte van ons raadslid René Crouwers, het overlijden van Tonnie Geboers, de splitsing binnen de VVD, de lichte beroerte van wethouder Nielen, Jos – beterschap, zijn zaken die je raken als mens. De installatie van Roy Heijsterman vandaag laat ook zien, we gaan door, juist voor de mensen om ons heen, de burgers van onze gemeente. (meer…)

Samen Sterk – Begroting 2016

Positief, dat is in één woord wat Algemeen Belang Cuijk vindt van de begroting en de voornemens van het college. Na vorig jaar nog te moeten bezuinigen ziet vanaf dit jaar de begroting er weer gunstig uit. We blijven een gemeente met één van de laagste gemeentelijke lasten. Door een amendement van ABC is de verhoging van de onroerende zaak belasting (OZB) zo klein mogelijk gehouden, in plaats van 2% slechts 1,57%. Dat is een klein verschil, maar het principe dat we voor u lastenverzwaring zoveel mogelijk proberen te beperken, daar houden we ons aan.

Samen maken we ons sterk om voor u een goed en sociaal leefklimaat te behouden. Krantenkoppen leiden soms tot de vraag, en hoe gaat het hier in Cuijk met de zorg? Dan zijn wij erg tevreden dat we kunnen zeggen, in Cuijk doen we het goed. Bijvoorbeeld, is er in andere plaatsen sprake van opstapplaatsen voor het vervoer van leerlingen met een beperking, of wordt de huishoudelijke hulp zonder gesprek zomaar geschrapt, in Cuijk zijn deze zaken niet aan de orde. Er wordt maatwerk geleverd, het college staat open voor een constructieve dialoog en zoekt bij optredende problemen actief naar oplossingen.

Voor een goed en sociaal leefklimaat is het van belang dat er voldoende woningen voor jongeren en ouderen zijn, ook in de kernen; dat voorzieningen in stand blijven door creatieve oplossingen; dat er een aantrekkelijk centrum ontstaat; dat er voldoende mogelijkheden zijn voor ontspanning, sport en recreatie; dat vrijwilligers en mantelzorgers gewaardeerd en ondersteund worden; dat we naar uw mening luisteren en u betrekken in besluiten. Maar ook gewoon heel belangrijk: dat er werk is. Aandachtspunten waar wij het college scherp in houden door hier kritisch naar te blijven vragen, én waar inderdaad ook hard aan gewerkt wordt.

Onze volledige bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling leest u hieronder.

Begroting 2016

Op maandag 9 november 2015 heeft de gemeenteraad de begroting van 2016 besproken.

Voorzitter, was de begroting vorig jaar nog lastig omdat deze niet sluitend was en wij beslissingen moesten nemen over bezuinigingen, dit jaar met de begroting voor 2016 is het eigenlijk een “makkie”.  Financieel staan we er als gemeente weer goed voor. Met een tekort van ca. 90.000 euro voor 2016, maar daarna overschotten van ca. 500.000 euro per jaar ziet Algemeen Belang Cuijk de toekomst zonnig in. We zijn het met u eens dat we inderdaad nog wel voorzichtig moeten omgaan met nieuw beleid. En ook de stand van onze reserves vinden wij nu op een punt beland waarvan we zeggen, hier moeten we niet meer te gemakkelijk uit putten. Natuurlijk reserves zijn er om moeilijke tijden te overbruggen, en daarvoor hebben we ze ook gebruikt, wensen als de schouwburg, randweg Haps maar ook extra middelen voor de leefbaarheid in de dorpen werden hierdoor mogelijk. Voor nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld de Centrumplannen willen we u echter meegeven dat we hier niet voor willen putten uit onze reserves. Begrotingsoverschotten moeten worden ingezet als er eventueel extra middelen echt nodig blijken te zijn voor dit plan. (meer…)

Vluchtelingenopvang en Herindeling Land van Cuijk

Tijdens, en voorafgaand aan de begrotingsbehandeling was er ook aandacht voor de vluchtelingenopvang en Herindeling Land van Cuijk.

Vluchtelingenopvang

Wat betreft vluchtelingen daar is Algemeen Belang Cuijk helder in: deze kunnen we niet in de kou laten staan, letterlijk. Natuurlijk is er ook bij ABC aandacht voor dat we dit probleem niet direct in onze gemeente en zelfs landelijk kunnen oplossen, dat dit Europees overleg nodig heeft, een betere opvang in de eigen regio en het beperken van mensensmokkel. Maar vanuit humaan en sociaal oogpunt vindt ABC: “hier moeten we elkaar gewoon helpen.”
(meer…)