Laatste Begroting gemeente Cuijk vastgesteld

De laatste begroting van de gemeente Cuijk bevat weinig nieuwe zaken. Veel van wat Algemeen Belang Cuijk belangrijk vindt is al in uitvoering, én blijft ook in uitvoering. Zoals in het sociaal domein: inzet op begeleiding naar werk, aanpak eenzaamheid, extra aandacht voor preventie in de jeugdzorg. Allemaal nog eens extra belangrijk door de huidige omstandigheden waarin we een weg moeten vinden in het leven met beperkingen door het Corona virus.

Op het gebied van wonen: voor starters, ouderen én in de kernen moeten nog wel stappen gezet worden. De masterplannen voor elke kern met de wensen voor wonen in de nabije toekomst moeten ook in Corona tijd echt opgepakt worden. Verder heeft ABC het college gevraagd om te onderzoeken of gemeentelijke erfpacht een goed instrument is om woningbezit voor starters te stimuleren. Wij hopen dat dit leidt tot extra mogelijkheden voor starters in onze gemeente!

Op het gebied van duurzaamheid is er volgens ABC een goede basis gelegd met bijvoorbeeld de duurzaamheidslening en plannen voor vergroening van het centrum, maar zijn we er nog zeker niet. Bijvoorbeeld, de energietransitie blijft een uitdaging. Ook hebben we het college gevraagd om de uitbreiding van het industrieterrein Laarakker nog niet door te zetten. Ga eerst in overleg om de bestaande bedrijventerreinen in het Land van Cuijk op te vullen en om bestaande panden te gebruiken. Stimuleer dit voordat we akkerland en natuur inrichten als nieuw bedrijventerrein. Dat is duurzamer én hierdoor kan de groene buffer tussen Haps en Laarakker intact blijven. Helaas was er géén meerderheid van de raad voor dit voorstel.

Waar wél aan gewerkt gaat worden zijn plannen om onze fietspaden te verbeteren: minder hobbels en bobbels en/of onlogische aansluitingen. Het stukje onverhard fietspad tussen de nieuwe Fietsbrug en Katwijk wordt in het voorjaar al verbeterd.

In zijn geheel is ABC tevreden over deze begroting zonder extra lasten voor onze inwoners. We zijn op de goede weg maar er blijft ook nog genoeg te doen.

Begroting Cuijk 2020

Maandag 11 november 2019 heeft Algemeen Belang Cuijk de begroting van de gemeente Cuijk goedgekeurd. Een begroting met weinig ruimte voor nieuwe projecten, maar wél een begroting zonder grote bezuinigingen en zonder extra OZB (belasting) verhoging. Een begroting waarmee we onze bibliotheken, (sport)verenigingen, gemeenschapsaccommodaties, schouwburg etc. blijven ondersteunen. Een begroting waarmee we verder kunnen: met bijvoorbeeld projecten op het gebied van duurzaamheid, preventie in de jeugdzorg, armoedebestrijding, startersleningen, binnenhalen van bedrijven. Met masterplannen voor elk dorp zodat er ook over 5 tot 10 jaar nog ruimte voor woningbouw zal zijn in de dorpen.

Wonen, werken en een fijne leefomgeving in een sociaal Cuijk dat is waar wij voor gaan en waar we de begroting op hebben beoordeeld.

We hebben het college ook nog een aantal zaken opgedragen, bijvoorbeeld “blijf inzetten op minder maaien, meer nestkastjes, meer groen in onze gemeente”. Zodat we meer vogels, meer biodiversiteit krijgen. Dit zal ons ook helpen om de eikenprocessierups natuurlijk te bestrijden. Mede door steun van de hele raad voor twee moties van Algemeen Belang Cuijk wordt gekeken of de Lommerstraat in Linden verhard of verbeterd kan worden. Voor de veiligheid van fietsers, voor een normaal gebruik van deze weg in zomer en winter; ook om eventueel het toenemende toeristisch verkeer door Linden een alternatieve route te bieden. Verder zal op ons verzoek sneller gezocht worden naar een oplossing voor de belangrijke fietsverbinding (via de Heeswijksestraat) tussen de Heeswijkse Kampen en het NS station. Voor verkeersmaatregelen om dit fietspad weer veilig open te kunnen stellen, leek geen budget te zijn. Nu gaat dit toch worden opgepakt.

U ziet, we maken ons sterk voor grote en kleine zaken in onze gemeente, voor een fijne leefomgeving in een sociaal Cuijk. Voor onze hele bijdrage, zie abc-bijdrage-begroting-2020. Mail naar raadslid.helmapluk@cuijk.nl indien u ons zaken wil meegeven of vragen.

Begroting Cuijk 2019

Maandag 12 november heeft Algemeen Belang Cuijk de begroting van de gemeente Cuijk goedgekeurd. In deze begroting is geld opgenomen voor nieuwe projecten op het gebied van onder andere duurzaamheid, bestrijding van eenzaamheid, verbetering van fietspaden, de vorming van één loket voor hulp, bouwen in álle kernen, passende en betaalbare jeugdzorg, etc. Projecten die we graag willen uitvoeren, voor een duurzaam en sociaal Cuijk. Prima, aan de slag college!

Helaas had deze begroting ook een keerzijde en zagen wij geen andere keus dan akkoord te gaan met de voorgestelde OZB verhoging. Om alle bestaande én nieuwe projecten uit te kunnen voeren en onze voorzieningen te behouden is er extra geld nodig. Er is een groot structureel tekort. ABC heeft daarom kritisch gekeken naar deze begroting, was er nou nergens nog geld te besparen? Wij hebben gevraagd én toegezegd gekregen dat er nogmaals gekeken gaat worden naar het centrumplan voor de Kaneelstraat en de aanleg van een fontein op het Louis Jansenplein; kan dat niet wat goedkoper? Hier kunnen we nog geld besparen! Ook hebben wij voorwaarden gesteld aan de schouwburg, voor een goed én transparant bestuur en een betere onderbouwing van het gevraagde extra geld. Dit om het tekort niet nóg groter te laten worden. Op initiatief van ABC wordt ook privatisering onderzocht als een optie om de schouwburg weer toekomstbestendig te maken.

Waar we ook zeker kunnen besparen is het huisvesten van alle ambtenaren op één locatie, dat scheelt Cuijk 250.000 euro per jaar. Het verzoek van ABC om hier goed naar te kijken werd ondersteund door een meerderheid van de raad. Ook onze ideeën voor snellere en simpelere procedures voor (kleine) ruimtelijke initiatieven en een “minimawijzer” vonden gehoor bij een meerderheid en gaan dus worden opgepakt.

Onze volledige bijdrage tijdens de begrotingsbehandeling vindt u hier: bijdrage-abc-begroting-2019

Een sociaal en duurzaam Cuijk

Begroting 2018

In de laatste begroting van dit college keken wij, als grootste coalitiepartij, terug naar wat we bereikt hebben de afgelopen 3 jaar. Met realisatie van onder andere de randweg Haps, multifunctionele accommodatie de Valuwe, nieuwbouw Merletcollege, opknapbeurt van het groen in Padbroek, CPO woningbouwproject Beers en verhoging van budgetten voor minima, blijkt dat we veel punten uit ons verkiezingsprogramma hebben behaald. Kortom, wij kijken tevreden terug en maken de balans op voor de toekomst.

Ook maatwerk in het sociaal domein, met oog voor de persoon, voor Algemeen Belang Cuijk al jaren een belangrijk aandachtspunt, wordt geboden in onze gemeente. Wij blijven hier extra alert, met name passende en betaalbare jeugdzorg is op dit moment een punt van onze aandacht.

Onze wensen voor de toekomst willen we niet bewaren voor ná de verkiezingen, zoals een aantal andere partijen. Daarom heeft ABC tijdens deze begroting met een aantal moties al zaken in gang gezet of versneld die we belangrijk vinden, met name op het gebied van een duurzame leefomgeving. Zo wordt nu sneller beleid gemaakt waarmee het plaatsen van zonnepanelen op de grond mogelijk wordt, ook voor u als inwoner. Verder gaan we samen met u onderzoeken waar er eventueel windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Kan dit een initiatief van u als inwoners worden, waarbij u profiteert en waarbij ook draagvlak komt om windmolens te plaatsen? Ook zal er volgend jaar op initiatief van ABC een aantal pachtpercelen worden ingezaaid met bloemen en kruiden, dit om de leefwereld van insecten te verbeteren en de afname van deze te voorkomen. En komt er extra budget om bomen te kunnen herplanten, als overlast gevende bomen moeten worden gekapt. Kortom, ABC staat voor een sociaal én duurzaam Cuijk.

Wilt u meer weten over ABC, ons zaken melden of met ons in gesprek gaan: ga naar www.abc-cuijk.nl of mail naar raadslid.helmapluk@cuijk.nl
Onze volledige bijdrage uitgesproken tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november 2017 vindt u hieronder.

Begroting 2018

Op maandag 6 november 2017 heeft de gemeenteraad de begroting van 2018 besproken.
Lees hier de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, in deze laatste begroting van dit college kijken wij, als grootste coalitiepartij, graag even terug naar wat we bereikt hebben de afgelopen 3 jaar. Met zaken zoals: de aanleg van de Randweg Haps, realisatie van de multifunctionele accommodatie in de Valuwe, de in gebruik name van het nieuwe Merletcollege en IKC Padbroek, de opknapbeurt van het groen in de Padbroek inclusief aanleg van beweegpark ‘t Uilennest, CPO projecten in Beers, actievere samenwerking met Stichting Leergeld, verdere ontwikkeling van de “Cultuurstraat” blijkt dat we veel punten uit ons verkiezingsprogramma hebben kunnen realiseren. Hier zijn we zeer tevreden over.

Ook maatwerk in het sociaal domein, voor Algemeen Belang Cuijk al jaren een belangrijk punt, wordt geboden in onze gemeente. Hier blijven wij continue op letten. De vorderingen in de transitie van de jeugdzorg en de betaalbaarheid van met name de jeugdzorg zijn hierbij extra van belang.

Kortom, wij kijken tevreden terug en maken de balans op voor de toekomst. Wat willen we nog meer, maar ook waar ging het nog niet zo goed en moet het dus beter. (meer…)