Doortrekking van de A77?

In De Maas Driehoek d.d. 19 april j.l., stond een artikel over de doortrekking van de A77, niet als rijksweg maar  als een nieuwe provinciale weg, de N77.

Als Algemeen Belang Cuijk staan wij voor een transparante en eerlijke  communicatie met onze inwoners.  Daarom zetten wij voor u de échte feiten met betrekking tot de oost-westverbindingen eens op een rij.

De randweg in Haps kent een geschiedenis die terug gaat tot de 50er jaren. Dit om een idee te krijgen van de voorbereidingstijd voor nieuwe infrastructuur. De aanleg van een nieuwe provinciale verbindingsweg, over een lengte van 16 kilometer, vergt een voorbereidingstijd van vele (tientallen) jaren én een grote investering. Laat staan de doortrekking van de A77. Dit zijn geen oplossingen voor de knelpunten die momenteel worden ervaren in de bestaande oost-westverbindingen. Deze dien je zo mogelijk op de korte termijn op te lossen. Ontwikkeling van grootschalige infrastructuur, zoals de doortrekking van een A77 of de aanleg van een geheel nieuw tracé voor een provinciale weg, zijn mogelijke oplossingen voor de lange termijn. Oplossingen die aan de orde kunnen komen als er capaciteitsproblemen worden verwacht die enkel met een nieuwe weg kunnen worden opgelost. De komende jaren is daarvan geen sprake, zo blijkt uit onderzoek dat in 2010 is verricht in opdracht van de samenwerkende gemeenten in Noord-oost Brabant en de Provincie.   Uit dat onderzoek blijkt dat er geen capaciteitsproblemen waren, en zijn,  in de bestaande oost-westverbindingen. De aanleg van een nieuwe rijksweg of een nieuwe provinciale weg  is met die conclusie volstrekt niet aan de orde.   (meer…)

Lintje voor Peter Hendriks

Peter HendriksPartijlid Peter Hendriks uit St. Agatha heeft uit handen van burgemeester Hillenaar een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de lokale gemeenschap.

Peter is al vanaf 1984 politiek actief en in 1987 is hij lid geworden van de Werknemerspartij (sinds 2006 Algemeen Belang Cuijk).
Hij heeft als partijlid vele functies binnen de politiek bekleed.
1987-1990: lid commissie ruimtelijke ordening.
1991-1998: raadslid.
1998-2002: bestuurslid Werknemerspartij.
2002-2006: raadslid. In deze periode ook actief in de commissie ABA (Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden)
Tot op heden is hij een gewaardeerd en actief lid van onze partij.

Verder is hij sinds 1983 lid van het kerkbestuur en vanaf 1995 is hij lid van de dorpsraad Sint Agatha. Hij heeft eveneens meegewerkt aan de totstandkoming van de multifunctionele accommodatie de Agaat in Sint Agatha. Sinds 2000 is Peter actief lid van het Gilde H. Agatha en sinds 1 juni 2015 Gildekoning van St. Agatha. Daarnaast is hij enkele jaren bestuurslid van carnavalsvereniging De Ulewappers geweest. In 1979 was hij prins carnaval. Voor voetbalvereniging VCA is hij op de woensdagochtenden actief als vrijwilliger.
Peter, van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!

Fietspad Beers – Cuijk

Sinds begin oktober is de provinciale weg N321 tussen Beers en Cuijk niet meer verlicht  nadat de provincie daar de openbare verlichting weg haalde. Deze verlichting was zo royaal dat het naast gelegen fietspad ook verlicht werd.
Al vrij snel kwam er vanuit de Beerse bevolking geluiden dat dit onverantwoordelijk was omdat het fietspad veel te donker was voor de gebruiker. Hier door zou de ongeschikte Beerseweg  weer meer gebruikt worden vooral door de schoolgaande jeugd naar Cuijk en terug.
Uiteraard schrokken wij van deze geluiden omdat ABC verkeersveiligheid voor alle weggebruikers zeer belangrijk vindt. (meer…)

Vluchtelingenopvang en Herindeling Land van Cuijk

Tijdens, en voorafgaand aan de begrotingsbehandeling was er ook aandacht voor de vluchtelingenopvang en Herindeling Land van Cuijk.

Vluchtelingenopvang

Wat betreft vluchtelingen daar is Algemeen Belang Cuijk helder in: deze kunnen we niet in de kou laten staan, letterlijk. Natuurlijk is er ook bij ABC aandacht voor dat we dit probleem niet direct in onze gemeente en zelfs landelijk kunnen oplossen, dat dit Europees overleg nodig heeft, een betere opvang in de eigen regio en het beperken van mensensmokkel. Maar vanuit humaan en sociaal oogpunt vindt ABC: “hier moeten we elkaar gewoon helpen.”
(meer…)

Herziening subsidiebeleid (subsidiestelsel)

Om u een goed beeld te geven omtrent de vernieuwde en veranderde mogelijkheden tot het verwerven van subsidie, heeft Algemeen Belang Cuijk voor u de mogelijkheden op een rijtje gezet.

Er is een nieuw voorstel omtrent het subsidiestelsel. Het heeft voor de gemeente geen financiële gevolgen. Het kan wel financiële gevolgen voor individuele subsidiënten hebben.
Om deze reden zal bij het definitief vaststellen van het stelsel in het najaar goede  ‘was-wordt’  overzichten gepresenteerd.

De aanleiding van de herziening van het subsidiebeleid is meervoudig. Maatschappelijke ontwikkelingen tekenen zich af. De samenleving verandert in een rap tempo.
Door de veranderende terugtredende rol van de (lokale) overheid ten opzichte van de burger, komt er een steeds grotere verantwoordelijkheid bij deze burger te liggen. (meer…)