Begroting 2017 – Mensenwerk

Op maandag 7 november 2016 heeft de gemeenteraad de begroting van 2017 besproken.
Lees hieronder de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, de titel die ik dit jaar aan mijn algemene beschouwingen heb meegegeven is “Mensenwerk”. In een periode waarin we ons makkelijk laten leiden door details in de begroting wil ik toch even stilstaan bij het feit dat het werk van deze begroting door mensen wordt gedaan en dat eenieder dit doet met de beste bedoelingen. In de aanloop naar deze begroting zorgden de mensen om ons heen voor een perspectief waardoor je ook even kijkt naar wat is er nu echt belangrijk. Het vertrek door ziekte van ons raadslid René Crouwers, het overlijden van Tonnie Geboers, de splitsing binnen de VVD, de lichte beroerte van wethouder Nielen, Jos – beterschap, zijn zaken die je raken als mens. De installatie van Roy Heijsterman vandaag laat ook zien, we gaan door, juist voor de mensen om ons heen, de burgers van onze gemeente.

Bij mensenwerk kunnen fouten worden gemaakt, fouten in het rekenwerk van de kadernota die in de aanloop naar de begroting naar boven kwamen. Hierdoor bleek het verwachte tekort tonnen kleiner te zijn. Natuurlijk had dit eigenlijk niet gemogen, en we willen u, het college daarom ook vragen welke processen zijn er veranderd om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen. Voor onze burgers, de mensen die het betreft, is het echter wel fijn dat bleek dat er veel minder bezuinigd hoefde te worden. Eigenlijk is het nu zo dat we met vrij weinig “pijn”, er zijn geen grote zaken die we niet meer kunnen doen, een sluitende meerjaren begroting kunnen vaststellen. Daar zijn we blij mee, we kunnen door op de ingeslagen weg.

Mensenwerk, waar doen we het voor? Voor Algemeen Belang Cuijk staan dan de volgende drie zaken centraal: een sociaal beleid met oog voor de mens, leefbaarheid, en een gezond financieel beleid.

Betreft het sociaal beleid. Hier zijn we tevreden over hoe we dat in Cuijk aanpakken, inderdaad met oog voor de persoon en met individueel maatwerk. Uit het WMO tevredenheidsonderzoek 2015 bleek dat ruim 80% van de personen met een hulpvraag tevreden is over de kwaliteit van de geleverde zorg, slechts 6% is ontevreden. De gemeente Cuijk scoort in de top 10 van de landelijke ranking betreft tevredenheid over de WMO, een resultaat waar we trots op zijn. Dat we het goed doen wil overigens niet zeggen dat het niet nog beter kan, we streven naar maximale tevredenheid. Ook de plaatsing van kwetsbare burgers in passende trajecten om hun deelname aan onze maatschappij en hun kans op werk te vergroten heeft aandacht nodig. We hebben echter vertrouwen in dit college dat dit goed wordt opgepakt, de wethouders zitten er bovenop zoals bleek uit de commissievergadering vorige week.

Betreft leefbaarheid, dit is een breed begrip. Voor Algemeen Belang Cuijk betekent dit het behoud van voorzieningen in de kernen en wijken. Niet ten koste van alles, zo reëel zijn we ook, maar wel in dialoog met de mensen waar het om gaat kijken wat er kan. Een goed voorbeeld is het behoud van de kinderboerderij in de Valuwe. Hier heeft wethouders Stoffels zich met succes voor ingezet. Met een beperkte investering en extra inzet van vrijwilligers kan deze doorgaan, het is een ontspanning en ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk. Prima.

Voor het behoud van voorzieningen is verder het belangrijk om de gevolgen van krimp in onze regio kritisch te volgen en hier tijdig de dialoog over aan te gaan. We kijken daarom uit naar uw raadsvoorstel volgende maand over de huisvestingsvisie voor het basisonderwijs.

Leefbaarheid betekent voor ABC ook, een fijne plek om te wonen. Dus voldoende en passende woningbouw, de CPO projecten die hiervoor in gang zijn gezet in Beers en Haps zijn weer een stap in de goede richting. Welke extra inspanningen, met name in de kernen kan u nog doen zodat er ook voor ouderen voldoende passende woningen zijn? Worden mogelijkheden zoals woningsplitsing, plaatsen van “mantelzorgcontainers”, particuliere woonzorgcoöperaties voldoende onder de aandacht gebracht? En werkt u hier proactief en met een positieve insteek aan mee? Graag uw reactie.

In dit verband is ook de aanleg van glasvezel belangrijk, domotica kan ervoor zorgen dat ouderen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. In 2009 hebben wij, ABC, met schriftelijke vragen glasvezel onder de aandacht gebracht van het toenmalige college en het is opgenomen in het coalitieakkoord van dit college. In de kleine kernen is de drempel voor de aanleg van glasvezel ruimschoots gehaald, helaas in de grote kernen Cuijk, Grave en Boxmeer niet. We hopen echter dat het toch zover komt dat er in de hele gemeente glasvezel wordt aangelegd. Met name voor de buitengebieden is dit een grote stap vooruit. Kan er nogmaals een beroep op de provincie gedaan worden voor ondersteuning van dit project? De provincie Noord-Brabant houdt, volgens een recent bericht van omroep Brabant, 35 miljoen over omdat glasvezelbedrijf Mabib geen behoefte meer heeft aan haar lening voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Kunt u, college, hier navraag naar doen?

Leefbaarheid is verder voor ons een aantrekkelijke woonomgeving, dus geen rommel in de buurt en onderhouden groen. In de beantwoording van onze vragen geeft u aan dat er volgens u geen toename is in zwerfvuil en ook dat het groenonderhoud volgens de beleidsnormen is. Toch hebben we de afgelopen tijd gemerkt dat het gras soms hoog stond in de bermen, perken veel onkruid bevatten en er op plekken veel rommel ligt. Wat kunnen we daar nog aan doen? Wordt er inderdaad al gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor wijk –en dorpsraden om zelf een stuk van het beheer van de openbare ruimte over te nemen? Of is het te overwegen om het onderhoudsniveau van het groen iets te verhogen? Wat zouden daar de kosten van zijn, in de meerjarenbegroting is er wellicht ruimte hiervoor. We zijn ook benieuwd naar wat onze collega’s in de raad hiervan vinden.

Leefbaarheid betekent ook een gezonde leefomgeving. In dit kader willen we uw aandacht vragen voor de resten van geneesmiddelen in het oppervlaktewater. In Nederland wordt naar schatting van het RIVM minimaal 140 ton resten van geneesmiddelen via de rioolwaterzuivering geloosd op het oppervlaktewater. Dat is ruim 8 keer meer dan de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater terechtkomen. Wij verzoeken u om na te vragen bij de ODBN en het waterschap of hier aandacht voor is en of er risico’s verwacht worden voor onze gemeente.

Ons derde centrale punt is een gezond financieel beleid. Ook dit jaar is de lastenverhoging voor onze burgers weer beperkt. Slechts met de macronorm, 2% wordt de OZB verhoogd. Cuijk blijft zo een van de goedkoopste gemeenten van het land, prima. Zoals al in het begin vermeld viel het uiteindelijke tekort mee en kon met name door aframing van budgetten en een inkomstenverhoging via de RBL lening een meerjaren sluitende begroting worden opgesteld. Door een positieve septembercirculaire lijken we zelfs een miljoen over te houden in 2019 en 2020. Laten we echter niet te vroeg juichen, het recente verleden laat zien dat er soms toch weer tegenvallers zijn. Een behoedzaam financieel beleid met beperkte ruimte voor nieuw beleid is wat ABC betreft de beste optie.

Een financiële vraag uit onze schriftelijke eerste termijn is nog niet goed beantwoord. Het gaat ons om het pand van de paters Oblaten. U geeft aan dat u extra lasten heeft, 62.000 euro per jaar, omdat dit pand voor een lager bedrag dan oorspronkelijk ingeschat is verkocht. Hoe lang lopen deze lasten door?

Doordat de financiën er weer gezond uitzien kan ABC nu wel akkoord gaan met de uitvoering van het centrumplan. Zoals in het voorjaar uitgebreid besproken, is goed voor ons gewoon goed, extra luxe blijft overbodig. De variant “2 min” met een investering van 4,7 miljoen kan wat ons betreft daarom nu van start. In de toekomst verwachten wij ook een budgetvraag voor de herinrichting van de dorpskern Haps. Ook bij dit project, net zoals bij de herinrichting van de kern Cuijk vinden wij dat het budget hiervoor uit de reguliere begroting moet komen. De stand van de Algemene Reserve is nog steeds een aandachtspunt, hieruit bij voorbaat putten is ook voor dit project geen optie voor ons.

Voorzitter, betreft de bezuinigen en inkomsten van deze begroting hebben wij tot slot nog een viertal punten waar we het niet mee eens zijn en waar we amendementen en moties voor zullen indienen.

Ten eerste, de bezuiniging om te temporiseren in de vitalisering van de openbare ruimte in de Padbroek. U wilt een aantal projecten wat later laten ingaan. Dit levert een beperkte besparing van bijna 23.000 euro per jaar op. Wij, ABC, vinden dit geen goed idee. Er is nog geen overleg met wijkraad en bewoners geweest wat de gevolgen zijn van dit besluit. Wij willen dat u eerst met hen in gesprek gaat, in kaart brengt waar er bezwaren zijn en waar een ietwat langere duur van projecten wel kan. Daarna pas willen wij een besluit hierover nemen, bijvoorbeeld bij de kadernota 2018. Hiervoor dienen wij nu een amendement in. De Padbroek heeft best een aantal jaar een grote achterstand in het groenonderhoud gehad, nu heeft u draagvlak om met bewoners projecten op te zetten. Met veel inzet van vrijwilligers wordt nu ook het Doehuis opgeknapt. Samen met de wijk bent u goed bezig, die goede relatie moeten we met een overhaast besluit, zonder overleg niet verstoren.

Ten tweede, de financiën van de Schouwburg. In uw raadsinformatiebrief van 20 oktober jl. geeft u aan dat de Schouwburg 300.000 euro nodig heeft uit het aanloopbudget dat verliezen in de eerste 3 jaar moet opvangen. Op dit moment zijn deze tekorten dus voorzien en gedekt. Wij vragen ons echter af, hoe gaat het in de toekomst? Gaat de Schouwburg inderdaad uit komen met haar budget of moet er toch jaarlijks meer gemeenschapsgeld in? En hoe worden de keuzes gemaakt die ertoe leiden dat er een kleiner exploitatietekort is? Welke posten worden waar geboekt? Kunnen wij als raad een grotere rol hebben in de controlerende taak betreffende de financiën en exploitatie van de Schouwburg? Wij vragen u een toezegging dat u ons in ieder geval vaker als eens per jaar informeert, we willen in de toekomst niet verrast worden door de hoogte van een eventueel tekort.

Ten derde, irritante drempels. In uw begroting heeft u door de beperkte financiële ruimte geen budget opgenomen om een begin te kunnen maken met de verwijdering hiervan. Middels een motie roepen wij u op om hiervoor wel een ruimte te creëren of budget op te nemen in de kadernota 2018. Om daadwerkelijk te kunnen starten met werkzaamheden moet u wel ook eerst in overleg met omwonenden want op uw eerste inventarisatie eerder dit jaar kwam ook het geluid dat sommige inwoners de genoemde drempel juist erg prettig vinden en liever hebben dat deze blijft liggen. Ook daar moeten we naar luisteren.

Ten vierde, toeristenbelasting. U stelt voor om deze te verhogen van 3,5 naar 4%. Een verhoging van 14%. U stelt dat Cuijk toeristisch meer te bieden heeft maar is dat wel zo veel extra? Voor onze inwoners verhogen we de lasten via de OZB met 2%, waarom houden we de macronorm ook niet aan om jaarlijks de toeristenbelasting te verhogen? Op deze wijze maakt u geen onderscheid tussen inwoners en gasten bij een lastenverhoging. Ook hiervoor dienen we een amendement in. Indien de raad vasthoudt aan de verhoging naar 4% willen wij middels een motie graag voor elkaar krijgen dat u de extra inkomsten uit de toeristenbelasting, ca. 15.000 euro per jaar, oormerkt voor toeristische projecten, zoals ommetjes, infoborden, bankjes etc. De toerist heeft hier direct voordeel van.

In dit kader willen we ook graag middels een motie vragen om meer te doen met het Romeins verleden in Cuijk, maak dit voor de toerist en inwoner beter zichtbaar. Het CDA zal deze mede namens ons indienen. Naar aanleiding van het raadsbezoek aan museum Ceuclum en een bezoek aan de archeologische dag vragen wij ons namelijk af: kunnen we niet de Romeinse brugpijlers tentoonstellen aan Maaskade, op de plek waar ze gestaan hebben en deels nog liggen? Bijvoorbeeld een glazen plaat over een uitgraving zou geweldig zijn, zaken die je ook ziet in andere steden. Van de archeoloog begrepen wij dat er nog resten in de grond zitten, dus wie weet is dit een optie. Ook typisch een project waar waarschijnlijk met subsidiegeld al een mooie bijdrage voor is. Wij vragen u hiervoor de opties te onderzoeken.

Voorzitter, tot slot kom ik nogmaals terug op de titel van mijn betoog “mensenwerk”. Wij willen alle mensen: college, ambtenaren, vrijwilligers succes wensen bij de uitvoering van de mooie plannen en projecten uit deze begroting. Samen werken we aan een mooi, sociaal en leefbaar Cuijk.

Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>