Algemeen Belang Cuijk kiest voor 1 gemeente Cuijk-Grave-Mill.

Algemeen Belang Cuijk is tegen 1 gemeente Land van Cuijk, wij kiezen voor 1 gemeente Cuijk-Grave-Mill.
ABC vindt een megafusie met vijf gemeenten leidend tot een gemeente LvC met bijna 90.000 inwoners en 34 kernen te grootschalig. De afstand tussen gemeentebestuur, ambtenaren en burgers wordt dan te groot. Een kleinere gemeente is beter in staat om maatwerk leveren, er is meer kennis van lokale omstandigheden en burgers voelen zich meer betrokken. Een gemeente met circa 40.000 inwoners blijkt volgens onderzoeken het meest efficiënt. Grotere gemeenten zijn over het algemeen duurder en minder efficiënt, er zijn extra managementlagen nodig. Waarom zouden we dat willen? Alsof we niet meedoen in de regio als we “maar” een kleinere gemeente zijn? We willen en moeten uitgaan van de eigen kracht, een sterk bestuur is niet afhankelijk van hoe groot een gemeente is.

Waarom kiezen we dan wel voor 1 gemeente Cuijk-Grave-Mill?
Cuijk maakt deel uit van de CGM (Cuijk-Grave-Mill) ambtelijke organisatie: één ambtelijke organisatie voor drie gemeenten. Hierbij zien wij dat er wel “hobbels” ontstaan zijn waar een betere samenwerking of andere werkwijze voor nodig is, bijvoorbeeld alle ambtenaren op 1 locatie, onder 1 dak. Nu zijn onze ambtenaren veel tijd kwijt met elkaar vinden, voor 3 besturen net iets andere beleidsnotities opstellen, afstemmen, 3 begrotingen opstellen, enz. Daar kan en wil ABC wel een stap in zetten. Beter bestuurlijk samenwerken en als raden en bestuur van Cuijk, Grave en Mill samen overleggen en betere afspraken maken is een optie. Hier maakt ABC echter de keuze om wel door te pakken, het geheel simpel en efficiënt te houden en te kiezen voor een fusie met Cuijk, Grave en Mill. Hierdoor krijgen we dan een gemeente met 48.000 inwoners en 15 kernen. Een grootte die is te overzien, waar gevoel met en voor alle kernen is door bestuur en raad. Een gemeente die ruim voldoende meedoet in de regio en waar we mee vooruit kunnen. ABC kiest dus voor Cuijk, in een herindeling met drie gemeenten, niet met vijf!

Lees onze volledige bijdrage in de raad van 20 september hier.

De Bungelaar Beers

In de raadsvergadering van 10 juli 2017 is de verkoop van de boerderij De Bungelaar aan Dhr vd Mark openbaar behandeld.
Het college heeft de raad verzocht om wensen en bedenkingen te uiten over de voorgenomen verkoop van de boerderij.
Nadat het voorlopige koopcontract zou zijn getekend zou pas de procedure worden doorlopen om het bestemmingsplan te wijzigen.
ABC was en is het met deze gang van zaken niet eens en heeft hier ernstige bedenkingen tegen geuit, dit in lijn met de brief en mail die de Dorpsraad Beers heeft gestuurd naar alle raadsleden.
Na een stevige discussie in de raad hebben we een meerderheid kunnen krijgen voor een motie waarin, samengevat, het volgende staat:
Voordat tot verkoop wordt overgegaan eerst het volgende duidelijk te hebben:

  • De randvoorwaarden voor het plan de Bungelaar echt helder en vast leggen via bestemmingsplan;
  • Meer garanties op te nemen voor de invulling van maatschappelijke functies, of hier een andere constructie voor bedenken;
  • Een boetebeding op te nemen voor het niet vervullen van de maatschappelijke functies ter hoogte van het bedrag van de huidige commerciële waarde van de Bungelaar.

Kortom denken wij bereikt te hebben dat alle betrokkenen nog invloed hebben op de invulling van de boerderij VOORDAT deze wordt verkocht aan de projectmakelaar: positief voor Beers en de democratie!

Nieuws uit de raadvergadering van 3 juli 2017

ABC fractie

Meer geld voor jeugdzorg en overige regionale onderwerpen

Veel zaken in de gemeente Cuijk worden in een groter verband opgepakt, bijvoorbeeld de omgevingsdienst, afvalinzameling, ambulance voorziening, GGD, leerplicht maar ook de jeugdzorg. Tijdens de afgelopen raadsvergadering op 3 juli 2017 was de aandacht gericht op al deze zogeheten gemeenschappelijke regelingen, maar liefst 8 begrotingen voor de regio werden door ABC goedgekeurd. De begroting van de omgevingsdienst (ODBN) konden we niet goedkeuren, hier gaan de zaken niet goed en moet verbetering komen in de bedrijfsvoering om de jaarlijkse tekorten te stoppen. Veel zaken worden zo al vastgelegd, en soms is dat lastig want voor de gemeentebegroting waar we in de volgende raadsvergadering over gaan discussieren ligt een groot aantal uitgaven nu al vast. Dus minder ruimte voor lokaal beleid.

Jeugdzorg krijgt de komende 2 jaar extra geld (500.000 euro) nodig volgens ABC om wachtlijsten voor met name complexe zorg te voorkomen en vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Jongeren moeten op een passende en snelle wijze geholpen worden bij problemen die zij of hun omgeving niet zelf kunnen oplossen, dat staat voor ons voorop. Als dat nu tijdelijk extra geld kost dan is dat jammer maar wel noodzakelijk. We hopen dat door deze impuls de jeugdzorg nu wel de stap kan maken naar lichtere vormen van hulp die ook goed werken voor de meeste jongeren. Hierdoor wordt de zorg dan weer beter betaalbaar is het idee. Wel vindt ABC het ook nodig dat er continue aandacht aan preventie wordt gegeven. Daarmee kunnen we nl. de grootste winst boeken, en dat dreigt nu onder te sneeuwen in alle aandacht voor wachtlijsten en passende trajecten.

Nieuws uit de raadsvergadering van 3 april 2017

Beste lezers, na een verdrietige tijd door het overlijden van twee ABC raadsleden zijn we weer volop aan de slag voor u. Laat horen wat u graag wil voor onze gemeente!

Nieuws uit de raadsvergadering van 3 april 2017

Het item in de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied was de verplaatsing van de politiehondenvereniging “de Trouwe Wakers” uit Haps. Waar zij nu zitten moeten ze helaas weg van het Brabants Landschap terwijl dat eigenlijk gewoon de beste plek is voor deze club, een plek waar ze al jaren zitten. De beoogde nieuwe locatie aan de St. Hubertseweg in Haps heeft geen draagvlak. Omwonenden willen de politiehondenvereniging daar niet vanwege geluidsoverlast en de vereniging wil er ook niet heen, de kosten om daar heen te gaan zijn voor hen te hoog. Ze willen graag blijven waar ze nu zitten. Redenen voor ABC om de beoogde locatie aan de St. Hubertseweg niet te bestemmen als recreatie, waardoor de politiehondenvereniging hier niet heen kan worden verplaatst. Via een amendement van ABC mede ingediend door het CDA en gesteund door een meerderheid van de raad is de opwaardering tot natuurgebied wel blijven staan. Volgens ABC een goede zaak. Conclusie: wel natuuropwaardering maar geen politiehondenvereniging op deze locatie.

Verdere belangrijke beslissingen waren op 3 april:
- Bezuiniging buitensportaccommodaties. Het college gaat eerst in gesprek met de buitensportverenigingen. In gesprek over wat een sportvereniging zelf (extra) kan doen in bijv. groenonderhoud, wat een reële huur is voor sportvelden en welke creatieve opties er zijn om geld te besparen. Wat dit alles betekent voor de vele vrijwilligers, welke ideeën   hebben de sportverenigingen, enz. Samen op zoek naar een oplossing, ook dat is een goede zaak.

- De Jozefkerk in de wijk de Valuwe wordt verbouwd tot een duurzame multifunctionele accommodatie met naast ruimtes voor ontmoeting en ontspanning ruimtes voor de GGZ, fysiotherapie en Dichterbij. Een aanwinst voor deze wijk!
Zie ook onze volledige bijdrage over deze mooie MFA in de raad. (meer…)

In memoriam René Crouwers

Het was  2009 toen Tonnie Jacobs René vroeg om zich aan te sluiten bij Algemeen Belang Cuijk. Tonnie en René kenden elkaar van de overleggen in het Platform dorps- en wijkraden. René,  zo maatschappelijk betrokken als hij was, hoefde daar niet lang over na te denken en werd lid van ABC, kwam op een verkiesbare plaats te staan tijdens de verkiezingen in maart 2010 en werd vervolgens raadslid in de gemeente Cuijk.

Zijn enthousiasme voor het raadslidmaatschap bleek al tijdens de verkiezingscampagne. René trok met zijn pipowagen door de dorpen om er reclame mee te maken voor zijn partij.  Best wel bijzonder voor een zo ingetogen iemand die normaliter niet op de voorgrond treedt. Bij de Jumbo deelde hij ballonnen uit, de hele pipowagen lag vol met zelf-opgeblazen ballonnen, posters en flyers. Gonny verzorgde de koffie voor René en de andere partijleden, het was een gezellige ietwat chaotische happening.

René voelde zich als gemeenteraadslid  als een vis in het water. Zijn kennis van ruimtelijke ordening, agrarische aangelegenheden en financiën, kwamen hem uitstekend van pas in de commissie Controle & Onderzoek,  commissie Ruimte en de gemeenteraad. Hij was een man van weinig woorden, zijn bijdragen waren meestal kort en nuchter, met kennis van zaken zonder veel poespas gaf hij zijn mening, moesten de anderen het dan mee doen, uitgebreid in debat gaan was niet zijn stijl. Maar het was prima zo op zijn manier.

Als raadslid wisten de mensen hem te bereiken en klopten nimmer tevergeefs bij hem aan. Zijn goede raad en adviezen hebben menigeen geholpen om de weg te vinden in het realiseren van hun plannen, veelal op het gebied van ruimtelijke ordening.

Tot het laatst toe was het maken van ruimtelijke plannen zijn passie. Getuige zijn schets van een stedenbouwkundig ontwerp van de omgeving van de kerk in Katwijk, dat hij nog heeft gemaakt tijdens de dagbesteding waar René enige tijd naar toe is gegaan toen het met zijn gezondheid al wat minder ging.

In juni 2016 moest René, om gezondheidsredenen, helaas afscheid nemen van de gemeenteraad. Wij hadden hem graag langer in ons midden willen houden. Echter zijn ziekte kostte hem teveel energie om het raadslidmaatschap te kunnen voortzetten. Voor zijn verdiensten voor de gemeente Cuijk ontving René de Cuijkse Stier. Bij zijn afscheid memoreerde René de raadsperiode als een boeiende tijd vol dynamiek en wenste hij een ieder het allerbeste. Niemand kon toen vermoeden dat we vandaag de uitvaartdienst van René zouden hebben.

Ik wil Gonny, Marie-José en Reinout heel veel sterkte toewensen en René bedanken voor alles wat hij voor onze partij en daarmee voor de gemeenschap van Cuijk, heeft betekent. Een stille kracht,  niet op de voorgrond tredend, wars van uiterlijk vertoon, en  met verstand van zaken gaan voor de inhoud, dat was René ten voeten uit.

René bedankt!