Begroting 2013

Op donderdag 8 november 2012 heeft de gemeenteraad de begroting van 2013 besproken.
Lees hieronder de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, ik wil beginnen met dank uit te spreken voor de hulp die geboden is tijdens de carrousel, dit heeft ons goed geholpen met de voorbereiding bij het behandelen van de programma begroting. Als er meer partijen van deze geboden gelegenheid gebruik hadden gemaakt waren er wellicht niet zoveel schriftelijke vragen gesteld. Dat had in elk geval de efficiency in de werkorganisatie goed gedaan.

Voorzitter, we mogen constateren dat een reeks van wezenlijke zaken de plantafel voorbij zijn en dat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan de uitvoering van die plannen. Het hart van de Valuwe kan daadwerkelijk weer gaan kloppen, met de komst van de nieuwe supermarkt, als ontmoetingsplaats voor de inwoners van de Valuwe die er dan hun boodschappen kunnen gaan doen. Zo wordt er ook gewerkt aan een opknap beurt in de wijk Padbroek.
De I-Dop plannen in St. Agatha en Vianen zijn nagenoeg gerealiseerd en het is prachtig te noemen wat daar door u, de ambtenaren en niet te vergeten de inwoners van die kernen is gepresteerd. Een goed voorbeeld van samenwerken tussen bestuurders en inwoners. Een goede manier van inzetten van financiële middelen en menskracht. (meer…)

Algemene Beschouwing Programma begroting 2013

(publicatie in de Maasdriehoek)

Beste inwoners van de gemeente Cuijk, onlangs op donderdag 8 november 2012, hebben wij (ABC) als onderdeel van uw gemeenteraad de begroting voor 2013 goedgekeurd. We hebben onze zorg uitgesproken over de maatregelen die men in Den Haag treft, zeker op het gebied van het sociale terrein. Denk aan AWBZ , WMO, Ziektekostenpremie, Hypotheekaftrek. Uw gemeenteraad heeft in elk geval voor 2014 ( en ook verdere jaren) een aanzienlijk bedrag opzij gezet om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Als er mensen zijn binnen onze gemeente die echt in de knel dreigen te komen, dan kunnen zij daarmee geholpen worden. Waar ABC zich ook zorgen over maakt, zijn een aantal grote projecten die nog op stapel staan, zoals de Schouwburg, Dommelsvoort en het regionale bedrijventerrein.

Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden, zoals de komst van een randweg in Haps, en gereserveerde gelden voor de leefbaarheidsimpuls. Op 14 januari 2013, zullen de wijk- en dorpsraden hun leefbaarheidsprojecten presenteren, om zo mee te dingen naar de beschikbare financiën om hun projecten te kunnen verwezenlijken.

Het weerstandsvermogen van onze gemeente is sterk genoeg om de risico’s die we lopen af te
dekken. De toezegging dat er serieus gekeken gaat worden naar de mogelijkheden om wellicht te komen tot aanleg van een glasvezelnetwerk verheugt ons. De verhoging van de OZB is beperkt. Als het aan ABC had gelegen dan hadden we het met nog minder verhoogd. Voor de toekomst zullen wij er voor blijven waken dat de OZB niet gaat uitstijgen boven de ontwikkeling van de gezinsinkomens. Wij vragen het college de ingeslagen weg te vervolgen, waakzaam te blijven op de kosten en de lastendruk voor onze inwoners, en wensen hun daarbij alle succes.

Terugblik juni 2010-juni 2012

Algemeen Belang Cuijk is met enthousiasme en ambitieus gestart met de samenwerking met VVD , D’66 en PLC. Samen is er een coalitie convenant opgesteld, waarvan de ambitie afstraalde. Wij wilden een bestuurlijke vernieuwing als een van de eerste zaken aanpakken. Als dit punt opgelost zal zijn, is het ook makkelijker om andere zaken beter aan te pakken. De ambtelijke organisatie wordt klantgerichter, wij communiceren beter en beter op tijd. Een reeks van plannen zijn halverwege onze regeerperiode reeds gehaald, in % uitgedrukt, zitten we nu op 85% en hebben nog anderhalf jaar te gaan om het restant op te lossen. (meer…)

Reactie op het negatieve bericht over PLC

Het is bijzonder jammer dat PLC de gelederen niet gesloten heeft kunnen houden. Het resultaat van wat rimpelingen in de onderlinge verhoudingen binnen de partij, heeft de opponenten er toe gebracht om de contacten te verbreken.
Dit impliceert uiteraard niet dat de uitgangspunten van de partij worden losgelaten. Als uitgangspunt geldt de bij het aantreden van dit college afgesproken uitgangspunten. Daaraan verandert niets. Het uitgangspunt is dat er een vier partijen coalitie is gevormd waar PLC deel van uitmaakt.
Dat geldt dus nu nog.
Dat de ongelukkige omstandigheid opgeld doet dat zowel de wethouder van PLC als een raadslid zich gedwongen voelen buiten de partij PLC te treden is bijzonder te betreuren, maar wel onontkoombaar.

De door het college ingeslagen weg, blijft zonder aanpassingen of aanvullingen, het uitgangspunt voor de komende resterende zittingsperiode tot 2014. (meer…)

Kadernota 2013

Tijdens de kadernota 2013 heeft ABC aandacht gevraagd voor het verloop en de gevolgen van de wijzigingen op sociaal gebied in Cuijk. Wij blijven ons inzetten voor een goed sociaal klimaat in Cuijk, met oog voor eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid maar ook met voldoende ondersteuning voor hen die het zelf niet redden. Onze motie waarin wij oproepen om een budget achter de hand te houden om de scherpe kantjes van bezuinigingen weg te kunnen vijlen werd gesteund door de hele raad.
Wij hebben het college gevraagd om het WMO loket goed te laten functioneren zodat u met uw vragen geholpen wordt. Wij verwachten dat onze gemeente adequate dienstverlening biedt met oog voor het menselijke aspect en juist kijkt naar kansen die benut kunnen worden. Ook ouderenzorg, wonen voor starters en ouderen, ruimtelijke ontwikkeling blijven belangrijke thema’s voor ABC. Lees hieronder onze volledige bijdrage.


1e termijn Kadernota 28 juni 2012

Voorzitter, in de nu voorliggende kadernota zijn de keuzes beperkt. In 2011 hebben we als raad besloten tot ingrijpende bezuinigingen waarvan de meeste inmiddels zijn doorgevoerd. (meer…)