Sociaal vangnet minima in Cuijk

Het samenwerken tussen rechtse en linkse partijen, na de verkiezingen in september 2012, in Den Haag, heeft tot gevolg dat taken van de centrale overheid inderdaad verplaatst gaan worden naar de gemeenten: jeugdzorg, AWBZ, participatie. Dit met de achterliggende gedachte, dat de gemeenten in het algemeen dichter bij de mensen staan en daarom beter de zaken op het sociale vlak kunnen regelen. Op zich een te begrijpen gedachte. De gemeenten ontvangen wel de opdracht om die taken uit te gaan voeren, echter met veel minder financiële middelen, welke de overheid uit Den Haag daar voorheen gebruikte. Dus een bezuiniging die we opgelegd krijgen!

Gevolg hiervan lijkt te gaan zijn dat er grotere groepen mensen in een sociaal isolement terecht gaan komen. Doordat er minder geldelijke middelen zullen zijn om in bepaalde behoeften, bijvoorbeeld hulp in de huishouding of toegang tot verpleeghuizen te kunnen voorzien. Er moet meer en meer een beroep gedaan worden op zelfredzaamheid. Op zich is een beroep op meer zelfredzaamheid niet slecht, dit kan de sociale samenhang in een samenleving ten goede komen. Ook Algemeen Belang Cuijk sluit hier haar ogen niet voor, zelfredzaamheid is de eerste stap voor eenieder. Dit dient echter wel goed georganiseerd te worden met oog en steun voor hen die hier moeite mee hebben en hen die geen vangnet in hun omgeving hebben.

De politieke partij Algemeen Belang Cuijk heeft zich altijd, en zal dat ook blijven doen, ingezet voor de sociale zwakkeren en, in het algemeen, voor een sociale samenleving. Dit kunnen we dus niet zeggen van de huidige coalitie in de tweede kamer. Wij zullen als plaatselijke politieke partij een motie samenstellen waarin wij het college oproepen om te werken aan een convenant, waaruit mag blijken dat er in Cuijk een zodanige samenwerking van de sociale ketenpartners gesmeed wordt, dat er niemand tussen wal en schip kan geraken. Zodat de ondersteuning die nodig is geboden kan en blijft worden en zelfredzaamheid op de juiste manier wordt ingezet.

Verder gaan wij het college nogmaals vragen om één loket met één telefoonnummer in te richten zodat eenieder die ondersteuning nodig heeft deze makkelijk weet te vinden. Ook willen wij graag dat de gemeente een meldpunt inricht onder het motto “burenzorg” waar eenieder die zich zorgen maakt over zijn medemens deze personen kan benoemen zodat er zonodig hulp op maat kan worden geboden aan hen die zich zelf uit schaamte of onwetendheid niet melden. Deze hulp kan velerlei zijn. Zij kan bijvoorbeeld bestaan uit ondersteuning bij de inkomstenbesteding, aanpak van vereenzaming, leggen van contacten, financiële hulp, doorverwijzen naar jeugdzorg, naar gelang de vraag.

Op deze wijze wil Algemeen Belang Cuijk dat ook met de opgelegde bezuinigingen en veranderingen vanuit Den Haag een goed sociaal klimaat in Cuijk blijft bestaan.

Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>