Herziening subsidiebeleid (subsidiestelsel)

Om u een goed beeld te geven omtrent de vernieuwde en veranderde mogelijkheden tot het verwerven van subsidie, heeft Algemeen Belang Cuijk voor u de mogelijkheden op een rijtje gezet.

Er is een nieuw voorstel omtrent het subsidiestelsel. Het heeft voor de gemeente geen financiële gevolgen. Het kan wel financiële gevolgen voor individuele subsidiënten hebben.
Om deze reden zal bij het definitief vaststellen van het stelsel in het najaar goede  ‘was-wordt’  overzichten gepresenteerd.

De aanleiding van de herziening van het subsidiebeleid is meervoudig. Maatschappelijke ontwikkelingen tekenen zich af. De samenleving verandert in een rap tempo.
Door de veranderende terugtredende rol van de (lokale) overheid ten opzichte van de burger, komt er een steeds grotere verantwoordelijkheid bij deze burger te liggen.

 

Anders inzetten van subsidie.

Veelal zijn de subsidiebedragen nog gebaseerd op historische bedragen, ooit verleend om de activiteiten van een organisatie mogelijk te maken.
Het besef groeit dat subsidies anders ingezet kunnen worden. Dit betekent dat de vanzelfsprekendheid en het automatische van jaarlijkse subsidieverlening ter discussie komt te staan. De toename in de maatschappelijke participatie vraagt om een andere werkwijze.
De uitdaging zit hem in een kanteling van denken en doen door alle betrokkenen.

 

Uitgangspunten.

Vanuit gemeentelijk perspectief hechten wij veel waarde aan organisaties die (meer) initiatief nemen en creativiteit laten zien. Organisaties die participeren, zelfredzaam zijn, met elkaar samenwerken en mede daardoor een maatschappelijk toegevoegd waarde hebben.

Het nieuwe subsidiestelsel kent de volgende uitgangspunten :

  • Het vergroten van zelfredzaamheid door het stimuleren van participatie staat voorop.
  • Subsidie is een stimulans voor activiteiten verbonden  aan het vastgestelde beleid.
  • Maatschappelijke thema’s staan centraal.
  • Het proces van subsidieverlening is eenvoudig., transparant, inhoudelijk wordt verantwoord en afgerekend.
  • De inzet van vrijwilligers wordt gewaardeerd en gestimuleerd.
  • Subsidie wordt primair aan lokale (vrijwilligers)organisaties voor activiteiten die zijn gericht op en bestemd zijn voor de lokale bevolking.
  • In beginsel is een vereniging of organisatie zelf verantwoordelijk voor de financiering van een activiteit.
  • De organisatie is maatschappelijk verantwoord bezig.

Doel van het subsidiestelsel is dat verenigingen en organisaties die actief en betrokken zijn te ondersteunen zich in te zetten om een gezonde samenleving te  realiseren. Dit past binnen het vastgestelde beleid en toekomstige ontwikkelingen.
Gedacht wordt in kansen en mogelijkheden, eigen verantwoordelijkheid, bereidheid tot samenwerking, sociaal maatschappelijke betrokkenheid.

 

We kennen de volgende subsidies :

Waarderings(basis)subsidie

Dit is een structurele subsidie die jaarlijks aan een lokale vereniging of stichting wordt verstrekt en die bedoeld is om de organisatie te ondersteunen in de uitvoering van hun kernactiviteiten.
Het betreft een vorm van waardering voor de bijdrage die de organisatie, veelal gebaseerd op vrijwilligheid, levert aan de leefbaarheid in onze gemeente.

 

Stimuleringssubsidie.

Stimuleringssubsidie wordt ingezet als instrument om de doelstellingen te realiseren. Het overstijgt de afzonderlijke beleidsterreinen en draagt bij aan een leefbare samenleving. Dit is in de gemeente Cuijk een nieuwe vorm van subsidieverlening.
Met deze subsidie wordt beoogd lokale maatschappelijke activiteiten te stimuleren. Verenigingen en organisaties worden gestimuleerd en beloond voor hun participatie en zelfredzaamheid. Het is een resultaatgerichte (subsidie)methodiek die het maatschappelijk effect van de gemeentelijke doelstellingen vergroot en tegelijk de extra inzet die vereniging/organisaties daarvoor leveren(maatschappelijk rendement) beloont. Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen stimuleringssubsidie aanvragen wanneer zij naast hun kerntaken maatschappelijke activiteiten uitvoeren. De voorbeeldactiviteiten zijn vooraf bepaald en hebben bij voorkeur een structureel karakter.
Voor de stimuleringssubsidie wordt een vooraf  vastgestelde puntentelling gehanteerd.

 

Contractsubsidie.

Dit zijn subsidies die aan professionele instellingen en organisaties worden verstrekt. Bij deze instellingen is dus de hoogte van de subsidie direct gekoppeld aan de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren diensten of producten en uit te voeren activiteiten. De gemeente formuleert wat er van de organisaties verwacht wordt. De organisatie zelf vullen in hoe dat het beste kan gebeuren. Dat is immers hun expertise. Er is dus sprake van een ‘opdrachtgever-opdrachtnemer’ relatie.

 

Incidentele subsidie.

Incidentele subsidies worden verleend voor eenmalige kortdurende activiteiten die een vernieuwend karakter hebben, die voldoen aan de uitgangspunten en die niet onder een van de andere subsidies vallen.
Uitgangspunt is ook hier weer dat er een directe relatie is met gemeentelijke doelstellingen.
Jubileumactiviteiten worden hier niet toe gerekend.
Ook (nieuwe) verenigingen die geen basissubsidie ontvangen voor hun kernactiviteiten kunnen in aanmerking komen voor een incidenteel subsidie. In geval blijkt dat de activiteit structureel van aard is, en de vereniging bestaansrecht heeft, kan deze incidentele subsidie het er op volgende jaar worden omgezet in een basissubsidie.

 

Communicatie.

Een goede communicatie met alle betrokkenen is essentieel. Dit geldt vooral tijdens de introductie en het invoeren van een ander subsidiestelsel, maar ook daarna is dat van belang om draagvlak te krijgen en te behouden.
De beginselen van algemeen behoorlijk bestuur zijn van toepassing: het hanteren van het “gelijkheidbeginsel”(gelijke monniken betekent gelijke kappen) en het verstrekken van subsidie zonder vooringenomenheid.

 

Algemeen Belang Cuijk,
Raadslid Tonnie Geboers

Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>