Begroting 2018

Op maandag 6 november 2017 heeft de gemeenteraad de begroting van 2018 besproken.
Lees hier de bijdrage van Algemeen Belang Cuijk.

Voorzitter, in deze laatste begroting van dit college kijken wij, als grootste coalitiepartij, graag even terug naar wat we bereikt hebben de afgelopen 3 jaar. Met zaken zoals: de aanleg van de Randweg Haps, realisatie van de multifunctionele accommodatie in de Valuwe, de in gebruik name van het nieuwe Merletcollege en IKC Padbroek, de opknapbeurt van het groen in de Padbroek inclusief aanleg van beweegpark ‘t Uilennest, CPO projecten in Beers, actievere samenwerking met Stichting Leergeld, verdere ontwikkeling van de “Cultuurstraat” blijkt dat we veel punten uit ons verkiezingsprogramma hebben kunnen realiseren. Hier zijn we zeer tevreden over.

Ook maatwerk in het sociaal domein, voor Algemeen Belang Cuijk al jaren een belangrijk punt, wordt geboden in onze gemeente. Hier blijven wij continue op letten. De vorderingen in de transitie van de jeugdzorg en de betaalbaarheid van met name de jeugdzorg zijn hierbij extra van belang.

Kortom, wij kijken tevreden terug en maken de balans op voor de toekomst. Wat willen we nog meer, maar ook waar ging het nog niet zo goed en moet het dus beter.

Ten eerste. Wat betreft het sociaal domein ondersteunen wij uw voorstel om de budgetten van jeugd, WMO en participatie bij elkaar te leggen. Wel vragen wij u een goede terugkoppeling over waar er geld over blijft en waar tekort zodat we niet voor verrassingen komen te staan dat er opeens zorg of trajecten niet meer geleverd kunnen worden omdat budgetten anders zijn ingezet. Ook gaan we ervanuit dat deze gelden in zijn geheel worden ingezet voor het sociaal domein. Graag uw toezegging in deze.

Waar we verder uw aandacht voor willen vragen is dat het vaak lastig is voor personen in een kwetsbare positie om overzicht te houden op alle zaken die op hen afkomen. Een gezin, één plan met één aanspreekpunt helpt hierbij maar komt nog niet altijd uit de verf. In hoeverre slagen we hier nu al in? En is het dan inderdaad één aanspreekpunt bij deze aanpak? Soms is ook een lange adem vereist. Heeft u zicht op hoeveel personen afhaken, of hoeveel dossiers blijven hangen omdat personen er niet uit komen? Wie bewaakt dit? Graag zouden wij zien dat personen die het zelf niet lukt om alles te organiseren een helpende hand wordt geboden, die meekijkt in het proces, dit hoeft niet altijd een hulpverlener te zijn. Graag uw reactie. 

Als we verder kijken naar initiatieven met en door inwoners is ook de Burgerbegroting een mooie pilot. Echter in de begroting zien wij weinig terug van de Burgerbegroting, concrete projecten zijn nauwelijks zichtbaar. Wat is nu de invloed van deze actieve groep burgers geweest? Wat konden zij bereiken? Het blijft erg abstract. Daarom willen wij u vragen om 50.000 euro te reserveren voor de Burgerbegroting om projecten die in het proces van de Burgerbegroting naar voren komen uit te voeren. Om mensen echt iets te kiezen te laten hebben, dat het er toe doet. Om zo met name de betrokkenheid en het enthousiasme van inwoners te vergroten. Hiervoor dienen wij een amendement in.

Een tweede onderwerp wat wij als ABC belangrijk vinden om extra onder uw aandacht te brengen is duurzaamheid. Hierbij willen wij u het volgende vragen middels een drietal moties.

  1. Er zijn particuliere initiatieven om zonnepanelen te leggen op grond of water. Nu blijven dergelijke initiatieven hangen omdat er nog geen beleid is voor de ontwikkeling van zogenaamde zonneparken. Regels over waar, in welke omvang en onder welke voorwaarden zijn nodig om ongewenste ontwikkelingen en overlast tegen te gaan. Wij roepen u daarom op, met een motie om dit beleid zo snel mogelijk te ontwikkelen.
  2. Wij willen in de gemeente Cuijk in 2045 energieneutraal zijn. Prima. Het inzetten van windmolens voor de duurzame opwekking van energie lijkt hierbij onontkoombaar te zijn. In de praktijk blijkt dat het plaatsen van windmolens op veel verzet stuit van omwonenden, denk aan de weerstand in Overasselt en Groesbeek. Indien inwoners vanaf het begin betrokken zijn en mee kunnen denken over de mogelijkheden van windenergie, de plaats waar dit zou kunnen en ook meeprofiteren van de opbrengst van windenergie wordt er wellicht wél draagvlak voor dergelijke projecten verworven. Wij vinden het daarom belangrijk dat er gestart wordt met een project waarbij in samenwerking met de overige gemeenten in het Land van Cuijk onderzocht wordt, eventueel met hulp van een stagiair, hoe dergelijke projecten kunnen worden voorbereid en de burger betrokken wordt en kan meedenken hierover om zo te komen tot initiatieven van en gedragen door de inwoners. Bij deze daarvoor een motie.
  3. Ten derde een motie over een wat kleinschaliger idee, maar ook belangrijk voor een duurzame wereld. De terugloop in de insectenstand, laatst nog in het nieuws, kan worden tegengegaan door een betere leefomgeving voor insecten te creëren. Dit zou eenvoudig kunnen door incourante pachtpercelen landbouwgrond, die in eenjarige pacht worden uitgegeven, in te zaaien met een kruiden/wilde bloemenmengsel. Wij stellen voor dit project te dekken uit de oormerking van de toeristenbelasting, want ook voor de wandelende en fietsende bezoekers heeft dit project een duidelijke meerwaarde. Wie wil er nu niet door Haps of Beers fietsen tussen bloeiende akkers?
  4. Als laatste vragen wij ons af hoe u omgaat met energieneutraal bouwen. Wij kunnen als gemeente besluiten om alleen nog nieuwbouwgronden uit te geven aan projectontwikkelaars die energieneutrale huizen bouwen.  Ook kan er overwogen worden om in CPO projecten de grondprijs te verlagen als er energieneutraal gebouwd wordt, dit om de bouw van dergelijke woningen te stimuleren. Hoe denkt u hierover, zijn er al gemeenten die dit hebben ingevoerd en kunnen we daar van leren. Graag uw reactie.

Als we breder kijken naar onze leef- en woonomgeving vinden wij het vandaag belangrijk om nog vier aandachtspunten te benoemen:

Ten eerste groenonderhoud, wij hebben het idee dat de kwaliteit hiervan afneemt. Een voorbeeld, in bloemperken in de Heeswijkse Kampen staat er regelmatig hoog onkruid. Wij willen u daarom vragen om voor de kadernota 2019 na te gaan of de overeengekomen beeldkwaliteit in de gemeente Cuijk wel gehaald wordt. En als dat niet het geval is, wat we hieraan kunnen. Bij de kadernota van 2019 kan dan bekeken worden of hier extra middelen heen moeten. Graag uw toezegging hierover.

Ten tweede, overlastgevende bomen. Het budget voor de aanpak van overlastgevende bomen is verminderd in de “bezuinigingsronde”  met criteria: onvermijdelijk, onuitvoerbaar en onvoorzien als leidraad naar aanloop van deze begroting. Hierdoor zijn op een aantal plaatsen in onze gemeente, Ridderspoor en Kleefkruid nu wel bomen gekapt, terwijl er geen bomen kunnen worden geherplant. Dit vinden wij een ongewenste situatie. Ook moeten er volgens ABC voldoende mogelijkheden blijven om overlastgevende bomen aan te pakken. Er zijn in onze gemeente legio plaatsen, bijvoorbeeld in de Aleidestraat, waar bomen grote schade aanrichten door opdrukkende bestrating en overlast veroorzaken. Om budgetten hiervoor beschik te houden dienen wij een amendement in.

Ten derde, herinrichting van de Kerkstraat in Haps. Deze kan van start gaan als de randweg gereed is. Wij willen hierbij graag uw toezegging dat we bij de kadernota 2019 in beeld hebben welke varianten er voor herinrichting zijn, wat de kosten en financieringsmogelijkheden zijn om dan een besluit te kunnen nemen wat we gaan doen.

En ten vierde, gratis wifi. De EU wil dat in 2020 elk Europees dorp en stad gratis wifi heeft in de openbare ruimte. Daarvoor is de komende 3 jaar 120 miljoen euro subsidie beschikbaar. De  verwachting is dat daar veel belangstelling voor is. Dus snel handelen is aanbevolen. Ook ABC ziet de meerwaarde van gratis wifi. Niet iedereen kan een mobiel 4G abonnement betalen. En voor zowel inwoners als toeristen is het makkelijk en handig om overal zonder moeite op internet te kunnen om bijvoorbeeld te zoeken naar een leuke plek om te lunchen of te kijken wat de openingstijden van een winkel zijn. Wij roepen u daarom op met een motie om de mogelijkheden voor Cuijk te bekijken of aan deze subsidie kan worden meegedaan.

Zaken die naar onze mening nog niet voldoende uit de verf gekomen zijn de afgelopen college periode zijn onder meer Dommelsvoort, het opknappen van de Molenstraat, invulling van het Homburgterrein, verdere invulling van RBL Haps. Dit zijn projecten waar u als college afhankelijk bent van investeringen marktpartijen en waar het lastig is geweest de laatste jaren. Maar nu verwachten we toch wel dat u echt vorderingen gaat maken, in deze economisch betere tijd, wat gaat u anders doen om hier meer successen in te boeken?

Ook op het gebied van glasvezel neemt onze teleurstelling toe, ABC was hier de aanjager van. Nu zijn er eindelijk contracten getekend, maar krijgt E-fiber de financiën wel rond? Dus wanneer starten we nu echt concreet en kan ik als burger glasvezel thuis gaan gebruiken? En is ook ons buitengebied dan voorzien? De coöperatieve gedachte lijkt wel weg. Graag uw reactie.

Wij maken ons verder nog steeds zorgen over de toekomstige betaalbaarheid van de Schouwburg. Tegenvallende bezoekersaantallen en commerciële huurders zetten de exploitatie onder druk. De schouwburg blijft voor ons ook een soort een black box. We hebben weinig inzicht de keuzes die worden gemaakt over bijvoorbeeld de huurprijs van ruimtes, wie is hier bepalend? Kunnen wij als raad een grotere rol hebben in de controlerende taak betreffende de financiën en exploitatie van de Schouwburg? Wij vragen u een toezegging dat u ons in ieder geval vaker als eens per jaar informeert. En wij vragen u ook in gesprek gaan met de schouwburg om bijvoorbeeld de huurprijs aantrekkelijker te maken of andere maatregelen te nemen waardoor er meer gebruik gemaakt wordt van de

Voorzitter, vandaag hebben we geen tijd genomen om in te gaan op zaken die vanzelfsprekend belangrijk zijn zoals werk en inkomen, de basis van veler bestaan. We zien grote inspanningen om personen te begeleiden naar passend werk of een dagbesteding maar dit blijft lastig. De uitstroom uit uitkeringen neemt nog niet voldoende af, wij hopen dat dit wel beter gaat in de toekomst. Invulling van onze bedrijventerreinen met nieuwe bedrijvigheid kan hier ook zeker een rol in spelen. Volle inzet hierop is dus nodig.

Waar we ook in verband met de tijd niet te diep op in kunnen gaan is de vorming van één gemeente Land van Cuijk. U, college, onderzoekt nu of de vorming van één gemeente Land van Cuijk mogelijk is. Gezien de opstelling van Grave en Mill lijkt dit ons verspilde tijd. We willen hier u uitdrukkelijk meegeven dat u van deze raad géén mandaat heeft om dan maar over te gaan tot de vorming van één gemeente Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. Dat is hier absoluut niet besloten en als hier wél verdere stappen in worden gezet gaat u wat ons betreft buiten uw boekje.

Omdat we niet willen wachten met een efficiency slag van de CGM organisatie totdat duidelijk is óf en wélke bestuurlijke fusie zal worden opgepakt, willen we een laatste motie indienen. Maak nú alvast een start met een eenduidige bestuurlijke aansturing van de CGM werkorganisatie.

Aangezien het vandaag over de begroting gaat als laatste een financiële opmerking. Wij, ABC zijn tevreden over deze begroting, deze is in alle jaren sluitend en in de toekomst lijken er weer meer mogelijkheden te komen voor nieuwe wensen. De verhoging van de OZB om de verlaging van de rioolrechten op te vangen, noodzakelijk door gewijzigde regelgeving gaan we schoorvoetend mee akkoord. De woonlasten voor onze inwoners blijven hierdoor gemiddeld gelijk. Huurders gaan er zelfs wat op vooruit, maar er zijn ook gezinnen die hierdoor een paar tientjes meer gaan betalen. En ook ondernemers die fors meer moeten betalen aan OZB. We zijn hier ons van bewust maar we zien helaas geen andere mogelijkheden om dit op te vangen.

Voorzitter, wij wensen u en uw college, ambtenaren veel succes en werkplezier bij het realiseren van de opgaven in de begroting.

Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>